รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไปในระดับเขต
 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ( 0174 ) โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 90.92 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ( 0181 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปริโต
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ( 0184 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
1.นาย ธานี ปรารมย์
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ( 0190 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย กฤตวัฒน์ สุกรี
2.เด็กชาย สนธยา อินตะพันธุ์
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ( 0191 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ( 0014 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 88.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย สถาพร สุดสุข
2.เด็กชาย รัฐพล ศรีเลิศ
3.เด็กหญิง พิกุล สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หฤทัย สารีพันธ์
5.เด็กหญิง บุญฑริกา หาญชนะ
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ( 0164 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ศรัญยู ศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทานพบ
1.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ( 0165 ) โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 86.33 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาย สมชาย อุลัยพันธ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ( 0166 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 89.53 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ชินกร วันดี
2.เด็กหญิง นฤมล มโนวงค์
1.นาย คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาง กัญภร แถวไธสง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ( 0262 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 96.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง จริยา โคสา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ( 0263 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง พภาภรณ์ แกระกระโทก 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ( 0265 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง สุวรรณี เทพอาษา 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ( 0268 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง อัญสิตา มาทอง 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ( 0269 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 93.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง แพรวพรรณ จันศรี 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ( 0271 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์ 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ( 0300 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ( 0307 ) โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 93.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ธันว์ชญานิน อุลัยพันธ์
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ( 0308 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย วิทวัส บุดดาวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย แจบไธสง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ( 0309 ) โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.นาย ทักษิน ครองโปร่งเกตุ
2.นางสาว เกวลิน อภัยศิลา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ( 0310 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 60.00 เหรียญทองแดง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีศรี 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ( 0311 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
2.เด็กหญิง กมลทิพย์ พิมพ์เสนา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
1.นาย ประสิทธ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ( 0312 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง สุชาดา ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง สุวนันท์ ถนอมเชื้อ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ( 0721 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ปลาตนี เสามั่น 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ( 0352 ) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย เดชดนัย สาระโพธิ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ( 0353 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พุทธาสมศรี 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ( 0369 ) โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 91.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ( 0370 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ( 0371 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง สุดท้าย ศรีแก้ว 1.นาง นวนสี ทองปั้น
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ( 0372 ) โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง อรธิชา แย้มค้าย 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ( 0373 ) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ( 0374 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ชุลีพร แก้วประภา 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ( 0375 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ณัฐวัตร ผาหอม
2.เด็กชาย ประกาศิต เถื่อนมูลแสน
3.เด็กชาย พงศกร บรรโล
4.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
6.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
7.เด็กหญิง เสาวลักษ์ อัตพงษ์
8.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงศ์
9.เด็กหญิง อโนมา สีชาทุม
10.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
11.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
12.เด็กหญิง มาลีนี เพิ่มสุข
13.เด็กหญิง พรรณกร แสงทอง
14.เด็กหญิง ฐิติมา ประสิทธิ์
15.เด็กหญิง รัชนี สืบสา
16.เด็กหญิง ศิริกัญญา แก้วกอง
17.เด็กหญิง ณัฐมล นวลแย้ม
18.เด็กหญิง ชลธิชา อัตพงษ์
19.เด็กหญิง วนิดา ตั้งมั่น
20.เด็กหญิง สรรค์ทอง เทพสุข
21.เด็กหญิง จริยา นวลแย้ม
22.เด็กหญิง หฤทัย ไชยขันตรี
23.เด็กหญิง พรพิพัฒน์ กงล้อม
24.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ลำอ่อน
25.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
26.เด็กหญิง พัชติญาพร จิตประสงค์
27.เด็กหญิง สายใหม สีแดด
28.เด็กหญิง ฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
29.เด็กหญิง นันทิดา สยุมพร
30.เด็กหญิง ธญัญมาศ นวนทา
31.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพามี
32.เด็กหญิง อนุสรา ทันวงษา
33.เด็กหญิง ใบหยก แสนทวีสุข
34.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ตั้งมั่น
35.เด็กหญิง จินตนา กันทะวงศ์
36.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
1.นาย เยน สิงห์ยาม
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
4.นาย นิธินันท์ วรรณา
5.นาย นฤพล เชื้อทอง
6.นางสาว สุบัน พรมลี
7.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
8.นาง อรพิน พงษาปาน
9.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ( 0602 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ปรัชญา ใจมี 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ( 0604 ) โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 91.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ลีเลิศ 1.นาง ทิวาพร ลีเลิศ
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ( 0605 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 88.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง รัชนี วงค์คำสิงห์ 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ( 0643 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
2.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
5.นาย วิทวัส คำสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทวี ม่วงมนตรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ( 0731 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ( 0732 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง 1.นาง สุจิตรา สามารถ
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ( 0736 ) โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง อนัญญา นะเนตร์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ( 0737 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ศุภชัย ภูกองชนะ 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ( 0010 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
2.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
3.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
4.เด็กชาย จีรัชญัพัฒน์ เทพอาสา
5.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
6.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ( 0051 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สมหวัง
2.เด็กชาย พงศ์มนัส กลิ่นพยอม
3.เด็กชาย วิสรุธ ใยสุข
4.เด็กชาย สุรเดช ศรีทอง
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพละออ
6.เด็กชาย อภิวัฒน์ วงษ์โสภา
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
3.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ( 0062 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ดำรงค์ เฉลิมวงษ์
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ สอนคำวงษ์
3.เด็กชาย ศราวุธ ผิวขาว
4.เด็กชาย ขวัญเจริญ ลำภา
5.เด็กหญิง สุพิน สีดา
6.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ไชยโคตร
7.เด็กหญิง ศรีวันเพ็ญ ผงนิล
8.เด็กหญิง ยุพิน แก่นกุหลาบ
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ( 0102 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ( 0103 ) โรงเรียนบ้านตาแท่น 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง วงศ์เดือน ไกรยรัตน์
3.เด็กหญิง ดาหวัน แต้มงาม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
46 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ( 0002 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ประภัสสร ไกยะฝ่าย
2.เด็กหญิง นันทิชา เพิ่มขึ้น
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาง สมคิด สังวัง
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ( 0005 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ปพน ใจแปง
2.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
48 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ( 0011 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ศุภกร บุญแท้
2.เด็กหญิง ภัทราวดี ชิด
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ( 0016 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ขันแก้ว
2.เด็กหญิง ภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ( 0017 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ( 0020 ) โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ( 0021 ) โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ปนัดดา สีดา
2.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
53 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ( 0024 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 86.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง มนัสวรรณ มัฐผา
2.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
54 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ( 0028 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
55 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ( 0029 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง วนิดา ศรีหนอง
2.เด็กหญิง อรยา กัลยาพันธ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ( 0001 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ญาณทวี มาทอง
2.เด็กชาย ธรรมชาติ ทบสี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี สายลุน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ( 0003 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ( 0012 ) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 85.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ภาณุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
6.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ผิว พรมทา
3.นาย วีระชัย บุญนำ
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ( 0013 ) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 85.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง จารียา พันธ์พูน
5.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
6.เด็กหญิง สุภาวรรณ อำพร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
3.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ( 0018 ) โรงเรียนบ้านบึงมะลู 90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ผกามาศ ปรารมย์
2.เด็กหญิง ยุวดี ประชัน
3.เด็กหญิง ศิวรจน์ พัฒนประดิษฐ์
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ( 0019 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
3.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ( 0022 ) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย เดชสุวรรณ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
3.เด็กชาย ศิริภพ หึมมา
1.นาย ฉลอง กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ( 0023 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ดนุพล พวงจำปา
2.เด็กหญิง ทัศนา พรมวันดี
3.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ( 0026 ) โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ( 0048 ) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แก้วเนตร
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดหาร
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
66 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ( 0702 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มนไธสง
2.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
3.เด็กชาย จารุกิจ รุ่งเรือง
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
67 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ( 0703 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ภัทรภรณ์ ไตรผล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภรญา บุญบุตร
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ( 0108 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ศุภกฤษ หมั่นไร่
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นาง ธัญกมล ศรียา
69 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0135 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 89.93 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพสาธิ
2.เด็กหญิง คนึงนิตย์ เพ็งจะเทียม
1.นาย วิชัย สุทาศรี
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0241 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ( 0242 ) โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 ( 0274 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง รานี ทองแดง 1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0277 ) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง เพชรสมัย วันยะ 1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ( 0284 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
75 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ( 0167 ) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0171 ) โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย อภินันท์ อำพร
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ยอดคำมี
3.เด็กชาย ปิ่นโกมล เงินจันทร์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
77 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0177 ) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธ์
2.เด็กชาย พสิทธิ์ มะณี
3.เด็กชาย พิทักษ์ ชุ่มเย็น
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ( 0195 ) โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง นิลวัยล์ วงแก้ว
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0197 ) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิง เปรมชนันท์ เรเรือง
2.เด็กหญิง เปรมิกา ครองดี
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สงสาร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ( 0213 ) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 96.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กชาย สังวาน มาสกุล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0226 ) โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย วัชรพล พรมมา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ( 0231 ) โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์) 80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย กวินภพ นวนชัย
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ประสงค์
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์