ผลการแข่งขันตามกิจกรรม

 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 (0001)

1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณทวี มาทอง
2.เด็กชาย ธรรมชาติ ทบสี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี สายลุน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา ปราศัย
2.เด็กหญิง ทิพย์วรรณ กองแก้ว
3.เด็กหญิง ทิพย์วิมล แก้วแดง
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา แก้วภักดี
2.เด็กหญิง มิ่งขวัญ พรมมาสุข
3.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ พิศงาม
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
 
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ไกยะฝ่าย
2.เด็กหญิง นันทิชา เพิ่มขึ้น
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาง สมคิด สังวัง
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง จินตนา ห่อคำ
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ชนรดี ศรีแก้ว
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ศรีสุข
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
5 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
92.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริบล กันยา
2.เด็กชาย อดิเทพ พุฒิซ้อน
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
7 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงค์
2.เด็กชาย กิตติพล เมฆไทยสงค์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
86.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
2.เด็กหญิง พิมพ์ใจ วิจารณรงค์
1.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
2.นาย สมคิด ลุนบุดดา
9 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง ธัญยชนก ควรการ
 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จามิกร อุดม
2.เด็กชาย ชัชวาล สายบุบผา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญเจริญ
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.นาง สุวิมล กุมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย สุทธิภัทร ประสงค์
2.เด็กชาย เจตริน ประชัน
3.เด็กชาย เฉลิมชัย วงจำปา
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
 
4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (0004)
 
5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปพน ใจแปง
2.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
 
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (0006)
 
7. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
2.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
3.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
4.เด็กชาย จีรัชญัพัฒน์ เทพอาสา
5.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
6.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
2 โรงเรียนบ้านตาแท่น
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภัทร์ สามสี
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มิ่งขวัญ
3.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
4.เด็กหญิง อมรรัตน์ หนองบัว
5.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
6.เด็กหญิง พรรณปพร ประกอบผล
1.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาย องอาจ สีพล
3.นาย ทอน แบบอย่าง
3 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปณิตสรา มีใจ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศิริพันธ์
3.เด็กหญิง นันทิดา บรรพชิต
4.เด็กหญิง สาริกา ผาทอง
5.เด็กหญิง เขมวรรณ ประชัน
6.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันแก้ว
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
4 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร สมสกิจ
2.เด็กชาย ปรัชญา ศาลางาม
3.เด็กชาย เทพประสิทธิ์ ปัดถาพิมพ์
4.เด็กชาย สุริยา ริปทองปราบ
5.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นิจาย
6.เด็กชาย ณัฐภัทร แสงสุวรรณ์
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
3.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณลี
3.เด็กหญิง สุวรรณา พินโย
4.เด็กหญิง สุชานันท์ สายสิงห์
5.เด็กหญิง พรรณิดา ดอกเกษ
6.เด็กหญิง สุรัตนา ไผ่เลี้ยง
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นางสาว วิมล พากเพียร
6 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิสระ ประอางค์
2.เด็กชาย สถิตคุณ ปัดสุวรรณ
3.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
4.เด็กชาย ฉัตรมงคล อรินทรศรี
5.เด็กหญิง ศิรัญญา สีหา
6.เด็กหญิง ยาติกานต์ ชาญนอก
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นางสาว สุบัน พรมลี
3.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
 
8. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร บุญแท้
2.เด็กหญิง ภัทราวดี ชิด
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
 
9. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภาณุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
6.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ผิว พรมทา
3.นาย วีระชัย บุญนำ
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน ภูมลี
2.เด็กหญิง ปริฉัตร กุนรา
3.เด็กหญิง นิลวัลย์ วงศ์แก้ว
4.เด็กหญิง อรพิน ภูคำศักดิ์
1.นางสาว บัวคำ ศรีเลิศ
2.นาง อัมพร สีพล
 
10. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง จารียา พันธ์พูน
5.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
6.เด็กหญิง สุภาวรรณ อำพร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
3.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวนันท์ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง อรวรรณ ตั้งมั่น
3.นางสาว สุดารัตน์ วิเศษ
4.นางสาว ณัฐริการ์ ไพสิงห์
5.นางสาว สมถวิล พันมะลี
6.นางสาว บัวใข นวนชัย
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
3.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
 
11. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สถาพร สุดสุข
2.เด็กชาย รัฐพล ศรีเลิศ
3.เด็กหญิง พิกุล สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หฤทัย สารีพันธ์
5.เด็กหญิง บุญฑริกา หาญชนะ
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เนียมคำ
5.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
 
12. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ขันแก้ว
2.เด็กหญิง ภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
 
13. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
 
14. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผกามาศ ปรารมย์
2.เด็กหญิง ยุวดี ประชัน
3.เด็กหญิง ศิวรจน์ พัฒนประดิษฐ์
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
2.เด็กชาย กฤษดา ตามบุญ
3.เด็กหญิง ปราณปรียา กันยา
1.นาย พร สืบเทพ
2.นาย ถนัด ดำพะธิก
 
15. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
3.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2 โรงเรียนบ้านด่าน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไพรินทร์ ศรีด้วง
2.นางสาว อำพร ประพันธ์
3.นางสาว อารียา ปานวันนะ
1.นาง สุภาวดี ดอกดวง
 
16. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรชัย ประพันธ์
2.เด็กชาย ภูริเดช ปรารมย์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ อ่อนสลวย
2.เด็กหญิง ธนาพร บ่อไทย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
4 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันเฉลิม สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ลัดดา เฮ้าจันทึก
1.นาย สถาปณะ มาทอง
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญลักณ์ สีคิ้ว
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา เสาะใส
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บวรชัย จ่างจิตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูนิพัฒน์ กิ่งแก้ว
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
 
17. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีดา
2.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
 
18. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชสุวรรณ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
3.เด็กชาย ศิริภพ หึมมา
1.นาย ฉลอง กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เลิศขวัญ เบ้าคำผุย
2.เด็กหญิง จิตรวรรร ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ประสงค์
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
 
19. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนุพล พวงจำปา
2.เด็กหญิง ทัศนา พรมวันดี
3.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุศราภรณ์ นามโคตร
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี กระวันทา
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ก้านเกต
1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
2.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
 
20. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสวรรณ มัฐผา
2.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
84.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ หอมจันทร์
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ แสนมี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติเชต สาตคอง
2.เด็กชาย กัญจน์ชนะ มณทาทอง
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
5 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศิริกุล
2.เด็กชาย วศิน ดำดิน
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย วิญญู นวลแย้ม
6 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา โทวาท
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ อารีรมย์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
7 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
82.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรวัส สาระชาติ
2.เด็กหญิง กัณฑิกา ประเสริฐ
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.นางสาว อภิชญา จันทร์สอน
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ชนก เขมรทอง
2.เด็กหญิง อำภา พิมพ์เสน
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
 
21. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 (0025)
 
22. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
 
23. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 (0027)
 
24. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
 
25. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา ศรีหนอง
2.เด็กหญิง อรยา กัลยาพันธ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
 
26. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (0034)
 
27. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (0044)
 
28. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แก้วเนตร
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดหาร
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
 
29. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 (0050)
 
30. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สมหวัง
2.เด็กชาย พงศ์มนัส กลิ่นพยอม
3.เด็กชาย วิสรุธ ใยสุข
4.เด็กชาย สุรเดช ศรีทอง
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพละออ
6.เด็กชาย อภิวัฒน์ วงษ์โสภา
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
3.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ธรรมนิยม
2.เด็กชาย ณัฐพล พันธ์ุดี
3.เด็กชาย ธนพนธ์ จันทร์แก้ว
4.เด็กชาย สมชาย เพลินใจ
5.เด็กชาย ทัตพงษ์ ขันพันธ์
6.เด็กชาย รักชาติ มาทอง
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
2.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
3.เด็กหญิง ปณิดา โพธิ์สุวรรณ
4.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
5.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
6.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสีมา
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
3.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
4 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชร สุพิษ
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ชินวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปักอินทรีย์
4.เด็กชาย ธนกร ลุ่มไธสง
5.เด็กชาย พีรภัทร โปงนอก
6.เด็กชาย สนธยา สุขวงษ์
7.เด็กชาย สนธยา สุขวงษ์
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
3.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
 
31. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงค์ เฉลิมวงษ์
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ สอนคำวงษ์
3.เด็กชาย ศราวุธ ผิวขาว
4.เด็กชาย ขวัญเจริญ ลำภา
5.เด็กหญิง สุพิน สีดา
6.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ไชยโคตร
7.เด็กหญิง ศรีวันเพ็ญ ผงนิล
8.เด็กหญิง ยุพิน แก่นกุหลาบ
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
 
32. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 (0067)
 
33. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (0068)
 
34. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2 โรงเรียนบ้านด่าน
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณภัทร ศรีเอิบ
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ ครุธชาติ
3.เด็กหญิง วราภรณ์ ภูคำภา
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผ่องราศี
2.เด็กหญิง จันทการต์ กันทะวงศ์
3.เด็กหญิง บุญธิดา นิเดชชัย
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรินยา โทวาท
2.เด็กหญิง กรรณิกา ติงสะ
3.เด็กหญิง สรินยา วงษ์ประเทศ
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ ภูธรรมา
2.เด็กหญิง สุขนิศา หลับรัมย์
3.เด็กหญิง นัทธมน ชอบเพราะ
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
6 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ บุตราช
2.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีโวหะ
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี ธีระบุตร
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
7 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
82.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีกร นนทะการ
2.เด็กหญิง เกษมณี คำแก้ว
3.เด็กหญิง จตุพร มากมูล
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
8 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กุลนาถ สุวรรณา
2.เด็กหญิง พิมพ์พร บัวแก้ว
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
79.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพย์พรัตน์ สนสวัสดิ์
2.เด็กหญิง สุริพร สาบุตร
3.เด็กหญิง ทวีวรรณ สีฟ้า
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
 
35. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง วงศ์เดือน ไกรยรัตน์
3.เด็กหญิง ดาหวัน แต้มงาม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
2 โรงเรียนบ้านด่าน
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรลดา คำเหล็ก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ นามโคตร
3.เด็กหญิง ฐิติมา ทิพย์ทอง
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นพมาศ เบ้าคำผุย
2.นางสาว ศิริรัตน์ หึมมา
3.นางสาว นันทิยา ปราศรัย
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
 
36. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกฤษ หมั่นไร่
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นาง ธัญกมล ศรียา
 
37. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0109)
 
38. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0127)
 
39. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0128)
 
40. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
89.93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพสาธิ
2.เด็กหญิง คนึงนิตย์ เพ็งจะเทียม
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
86.61
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
2.เด็กหญิง เรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
81.26
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ กมลพุฒิ
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง งามพร วงษ์ษา
 
41. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0160)
 
42. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0162)
 
43. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรัญยู ศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทานพบ
1.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ อัศวภูมิ
2.เด็กหญิง สุรีรัตนํ ยิ่งชาติ
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
2.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฏฐชัย โพธิจันทร์
2.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
4 โรงเรียนบ้านด่าน
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พรหมาย
2.เด็กหญิง ปนัดดา กุลศิริ
1.นางสาว ดวงฤทัย สุธรรม
2.นาง วาสนา วงษ์กูรมะ
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
92.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ศรีดาโคตร
2.เด็กหญิง อุมากร ศรีบัวคำ
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
92.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ ผัดศรี
2.เด็กหญิง กัณฑิกา วงษ์ษา
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2.นาง อรพรรณ โคสัย
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จุมพล อินทรบุตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เกษอุดม
1.นาง สมคิด สังวัง
2.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
 
44. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาย สมชาย อุลัยพันธ์
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
85.93
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คชโคตร
2.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
2.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพชร
2.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
84.66
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
2.เด็กหญิง สุจิตรา คำภา
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
5 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
84.20
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง ธัญยชนก ควรการ
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
84.16
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษดากร รักษาศิริ
2.เด็กหญิง กฤติพร เหลาพรม
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
7 โรงเรียนบ้านด่าน
83.53
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนกพล พรำนัก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
1.นาง นันทนา วันนา
2.นาง วราสินี ประวาฬ
8 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
83.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กหญิง พิชชา คำแสนราช
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2.นาง ไพรินทร์ หวังดี
9 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.46
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
2.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
81.05
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
2.เด็กหญิง พัชริดา นัยเนตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
11 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
78.83
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปลื้มพินิจ ผลชอุ่ม
2.เด็กหญิง อาภาภรณ์ ทาระวัน
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2.นาง อรพรรณ โคสัย
12 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง อินธิรา แสงฉวี
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
 
45. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
89.53
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินกร วันดี
2.เด็กหญิง นฤมล มโนวงค์
1.นาย คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาง กัญภร แถวไธสง
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
86.27
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดฺิ์ บุญหนุน
2.เด็กหญิง สุธาสินี พละศักดิ์
1.นางสาว สุณิสา ทันงาม
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
86.06
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ พันวงค์
2.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
85.00
4
เหรียญทอง
1.นาย ชัยพฤกษ์ อริกุล
2.นางสาว ปรางค์ทอง จันทวงษ์
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
83.40
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ภรณ์ทิญา นามโคตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
 
46. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0167)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
 
47. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ อำพร
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ยอดคำมี
3.เด็กชาย ปิ่นโกมล เงินจันทร์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
2.เด็กชาย วิณัติ เพ็ชรพงษ์
3.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
 
48. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
89.86
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
78.41
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย นัฐพล โพธิ์ขี
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
72.69
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา ทวีพรม
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
5 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
70.67
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษกร พรมเวียง
2.เด็กหญิง พรพิมล ศรีรักษ์
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
64.04
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มินทดา หงห์คำ
2.เด็กชาย วัชรินทร์ สายสิงห์
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
63.67
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัทธนันท์ บุญตา
2.เด็กชาย สุพี พรมศิริ
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
62.57
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ประพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
56.36
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ ทรงอ่อน
2.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
1.นาง สุธนี พิศดู
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
34.86
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย วิรุตมิ์ ชนะพล
2.เด็กชาย วธิสิทธิ์ สายเสนา
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
11 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
31.68
11
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศรายุทธ แก้วรักษา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
12 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
28.70
12
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ประสานวงค์
2.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
1.นาย อนุสรณ์ สันประภา
 
49. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0175)
 
50. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธ์
2.เด็กชาย พสิทธิ์ มะณี
3.เด็กชาย พิทักษ์ ชุ่มเย็น
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
 
51. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปริโต
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
91.56
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธันวา ทัยอ่อน
2.เด็กชาย สิทธิพล สิงห์ทอง
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
86.11
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย นครินทร์ เสาว์ปา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
84.96
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย มะลิต้น
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทองใบ
1.นาย ตฤณ ทีงาม
5 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.53
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ สายปัญญา
2.เด็กชาย รักเกียรติ ทองหม
1.นาง งามพร วงษ์ษา
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
65.26
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เพชร สุพิศ
2.เด็กชาย ศิริมงคล อสิพงษ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
56.65
7
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุปัญญา สิงห์ด้วง
2.เด็กชาย พีรดนย์ บุญนำ
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
52.91
8
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เนียมคำ
2.เด็กชาย จักรพันธ์ หอมคำ
1.นาย ธานี ปรารมย์
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
45.17
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย มินทร์ธาดา ใสยา
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ บุญชัย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
10 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
0.00
10
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย จันทร์แจ่ม
2.เด็กชาย อธิชา คุณดนัย
1.นาง ไมตรี คมใส
 
52. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0182)
 
53. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
1.นาย ธานี ปรารมย์
2 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
98.22
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ปรัชญา ชื่นจำปา
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
91.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
72.70
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
5 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
70.74
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรยุทธ์ สังจานุสงค์
2.เด็กชาย ศักดินนท์ จันทะเสน
1.นาง ไมตรี คมใส
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
67.79
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุทัศน์ เรืองอยู่
2.เด็กชาย สุทธินันท์ สืบสา
1.นาง อรพรรณ โคสัย
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
63.94
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ประจักษ์ จำชาติ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เชื้อชม
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
63.75
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อนุชา ทองอ่อน
2.เด็กชาย ธภาดล บุญชู
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
9 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
55.37
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูตะวัน มาทอง
2.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
1.นาย ตฤณ ทีงาม
10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
55.00
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย อุทิศ กะวันทา
2.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
 
54. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0185)
 
55. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตวัฒน์ สุกรี
2.เด็กชาย สนธยา อินตะพันธุ์
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
65.10
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สรัล มะณี
2.เด็กชาย พงษ์ศกร โภคพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
64.81
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ไกรสร หนูทอง
2.เด็กชาย กันยา เขตขยัน
1.นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
 
56. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.90
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตนุภัทร โคตรสวัสดิ์
2.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
60.93
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเดช ชัยเศรษฐี
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เชื้อพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กันยา เขตขยัน
2.เด็กชาย เปรมศักดิ์ สืบสา
1.นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
 
57. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0195)
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง นิลวัยล์ วงแก้ว
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
 
58. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0197)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปรมชนันท์ เรเรือง
2.เด็กหญิง เปรมิกา ครองดี
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สงสาร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
 
59. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น (0208)
 
60. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0209)
 
61. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กชาย สังวาน มาสกุล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ มั่นชาติ 1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
 
62. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย วัชรพล พรมมา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
 
63. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย กวินภพ นวนชัย
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ประสงค์
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
 
64. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0233)
 
65. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (0234)
 
66. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0236)
 
67. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0237)
 
68. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0239)
 
69. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0240)
 
70. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทิวัส บุตราช 1.นาง ไมตรี คมใส
3 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทชัย ครองยุติ 1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวุฒิ อ้อมชมพู 1.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชโยดม ผักขเชด 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน จันใด 1.นาง งามพร วงษ์ษา
7 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาน้อย 1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
 
71. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาพร ถูระวรณ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
 
72. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 (0243)
 
73. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 (0247)
 
74. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0248)
 
75. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0249)
 
76. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 (0250)
 
77. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (0251)
 
78. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จริยา โคสา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ 1.นาง หัทยา ลือกำลัง
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐริสาพรทวี ภูพวก 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ นาสะเกศ 1.นาง พรชนก ชุมคำ
6 โรงเรียนบ้านด่าน
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพ์วลี หลอดทอง 1.นาย สนอง ใจทน
 
79. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พภาภรณ์ แกระกระโทก 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณภษา ชนะพล 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
3 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ ประจบ 1.นาย ธานี ปรารมย์
4 โรงเรียนบ้านด่าน
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงศ์ 1.นาย สนอง ใจทน
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สรเพชร 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
6 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัญญานุช จิตรมั่น 1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
 
80. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี เทพอาษา 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธุ์ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
 
81. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญสิตา มาทอง 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิรุณพร กังวาลย์ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
4 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมชนก พูนชัย 1.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ 1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
6 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุระศักดิ์ ผิวขาว 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชนพิน รัตนา 1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริสา บุญเชิญ 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
11 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
85.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจพร ก้านอินทร์ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษธร คำผาง 1.นาย นิคม อินทร์งาม
13 โรงเรียนบ้านด่าน
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พรพรหม วาที 1.นาย สนอง ใจทน
 
82. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ จันศรี 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 โรงเรียนบ้านด่าน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยพร ทำสะอาด 1.นาย สนอง ใจทน
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ พิมลา 1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จณิสตา โคสัย 1.นาย ธานี ปรารมย์
7 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปานนิวัฒน์ กุลบุตร 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัยรัตน์ งามตรง 1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
 
83. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์ 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ดอกเกษ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
 
84. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 (0274)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รานี ทองแดง 1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
 
85. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0275)
 
86. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0276)
 
87. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรสมัย วันยะ 1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
2 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
3 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิราวรรณ ไชยโคตร 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
 
88. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0280)
 
89. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 (0281)
 
90. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0282)
 
91. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0283)
 
92. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สงกรานต์ ชะมา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
 
93. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0285)
 
94. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0287)
 
95. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
 
96. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันว์ชญานิน อุลัยพันธ์
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานติมา เงินดี
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ตริตรอง
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
1.นางสาว นิ่มนวล โพธ์วัง
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธิติยา จันทาอ่อน
2.เด็กหญิง พิมพ์ประกาย ศรีบุรี
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
 
97. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุดดาวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย แจบไธสง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ วังสาลูน
2.เด็กหญิง รัชนี กิ่งแก้ว
1.นาง กาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร
2.นาง นางผ่องพัน สิงห์โคตร
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชราภา บุญเกิด
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สารินันท์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย สุรวิทย์ คูณโคตร์
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นุภาวดี จันมลตรี
2.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
2.นาย วีระชัย บุญนำ
6 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
69.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กินรา
2.เด็กชาย ธนาวุธ เนตรแสงศรี
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
7 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อุไรวรรณ อัฐทอง
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ พุ่มศิริ
1.นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
2.นาย วันชัย วันเพ็ง
 
98. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิน ครองโปร่งเกตุ
2.นางสาว เกวลิน อภัยศิลา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรพร จันทะสอน
2.เด็กหญิง ศิรินธร จุลแดง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จันทิมา ธรรมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
2.นาย ผิว พรมทา
 
99. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
60.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีศรี 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
 
100. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
2.เด็กหญิง กมลทิพย์ พิมพ์เสนา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
1.นาย ประสิทธ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
 
101. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง สุวนันท์ ถนอมเชื้อ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
 
102. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 (0313)
 
103. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 (0314)
 
104. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 (0315)
 
105. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 (0316)
 
106. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 (0317)
 
107. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 (0323)
 
108. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (0324)
 
109. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 (0325)
 
110. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (0326)
 
111. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 (0327)
 
112. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (0328)
 
113. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 (0329)
 
114. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (0330)
 
115. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 (0331)
 
116. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (0332)
 
117. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 (0333)
 
118. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 (0334)
 
119. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 (0335)
 
120. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (0336)
 
121. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 (0337)
 
122. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (0338)
 
123. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 (0339)
 
124. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 (0341)
 
125. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 (0343)
 
126. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 (0345)
 
127. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 (0347)
 
128. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 (0348)
 
129. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชดนัย สาระโพธิ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยเจริญ ภูพันเชือก 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
3 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลกฤต ลือชา 1.นาง สุจิตรา สามารถ
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะพล 1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เยาวนารถ 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
6 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศิวกร จันทร์เกตุ 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
 
130. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พุทธาสมศรี 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
 
131. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร ตั้้งมั่น 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วทอง 1.นางสาว สุบัน พรมลี
4 โรงเรียนบ้านด่าน
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ศักดิ์พงษ์ 1.นาง ลักษมี บุญทอง
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จตุพร ชมชื่น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วายุ คันศร 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย รัตนะ เกษี 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
 
132. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย 1.นาง สุจิตรา สามารถ
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ขุนพันธ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนิภา บุญบุตร 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
6 โรงเรียนบ้านด่าน
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาวณีย์ คุณสม 1.นาย อานุภาพ เรืองศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชชา พิทักษ์เกียรติ 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรินญา ลี้พล 1.นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
9 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศราสินีย์ บุญล้อม 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
84.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุขเต็มดี 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
11 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษกร บุญเชื่อม 1.นางสาว อมรรัตน์ มีใจ
12 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
83.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร บุญเลี้ยง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
13 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
14 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง บุญเสนอ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
 
133. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดท้าย ศรีแก้ว 1.นาง นวนสี ทองปั้น
2 โรงเรียนบ้านด่าน
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาดา ติจะนา 1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
3 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุภาพร สุขวงค์ 1.นาง สุจิตรา สามารถ
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ขันติวงษ์ 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิไลวรรณ รอบคอบ 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
 
134. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรธิชา แย้มค้าย 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิยดา บุตรสา 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา ลังกาวงษ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
4 โรงเรียนบ้านด่าน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณียา พรมพิมาร 1.นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา อุทุมภา 1.นางสาว สุบัน พรมลี
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพิศา ชุ่มเย็น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
 
135. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
 
136. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุลีพร แก้วประภา 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข 1.นาง นวนสี ทองปั้น
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก่นสาร 1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
4 โรงเรียนบ้านด่าน
85.00
4
เหรียญทอง
1.นางสาว โสธิชา ไผ่เลี้ยง 1.นาง ลักษมี บุญทอง
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วยุพา โคสา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
 
137. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ผาหอม
2.เด็กชาย ประกาศิต เถื่อนมูลแสน
3.เด็กชาย พงศกร บรรโล
4.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
6.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
7.เด็กหญิง เสาวลักษ์ อัตพงษ์
8.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงศ์
9.เด็กหญิง อโนมา สีชาทุม
10.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
11.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
12.เด็กหญิง มาลีนี เพิ่มสุข
13.เด็กหญิง พรรณกร แสงทอง
14.เด็กหญิง ฐิติมา ประสิทธิ์
15.เด็กหญิง รัชนี สืบสา
16.เด็กหญิง ศิริกัญญา แก้วกอง
17.เด็กหญิง ณัฐมล นวลแย้ม
18.เด็กหญิง ชลธิชา อัตพงษ์
19.เด็กหญิง วนิดา ตั้งมั่น
20.เด็กหญิง สรรค์ทอง เทพสุข
21.เด็กหญิง จริยา นวลแย้ม
22.เด็กหญิง หฤทัย ไชยขันตรี
23.เด็กหญิง พรพิพัฒน์ กงล้อม
24.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ลำอ่อน
25.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
26.เด็กหญิง พัชติญาพร จิตประสงค์
27.เด็กหญิง สายใหม สีแดด
28.เด็กหญิง ฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
29.เด็กหญิง นันทิดา สยุมพร
30.เด็กหญิง ธญัญมาศ นวนทา
31.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพามี
32.เด็กหญิง อนุสรา ทันวงษา
33.เด็กหญิง ใบหยก แสนทวีสุข
34.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ตั้งมั่น
35.เด็กหญิง จินตนา กันทะวงศ์
36.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
1.นาย เยน สิงห์ยาม
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
4.นาย นิธินันท์ วรรณา
5.นาย นฤพล เชื้อทอง
6.นางสาว สุบัน พรมลี
7.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
8.นาง อรพิน พงษาปาน
9.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
 
138. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0376)
 
139. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0377)
 
140. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0378)
 
141. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0379)
 
142. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 (0395)
 
143. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 (0396)
 
144. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0398)
 
145. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0399)
 
146. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 (0400)
 
147. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 (0404)
 
148. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 (0500)
 
149. การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 (0501)
 
150. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 (0502)
 
151. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 (0503)
 
152. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 (0504)
 
153. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 (0505)
 
154. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 (0506)
 
155. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 (0507)
 
156. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 (0508)
 
157. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 (0509)
 
158. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 (0601)
 
159. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัชญา ใจมี 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
 
160. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0603)
 
161. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ลีเลิศ 1.นาง ทิวาพร ลีเลิศ
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย 1.นางสาว อมรรัตน์ ีมีใจ
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา ปุยวงค์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อักษราภัค รักษาวงษ์ 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชติยาภรณ์ จิตประสงค์ 1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
 
162. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนี วงค์คำสิงห์ 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แสงระวี คำภา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
 
163. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
2.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
5.นาย วิทวัส คำสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทวี ม่วงมนตรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ไพศูนย์
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ ไพรบึง
3.นาย ชยเดช ไพรบึง
4.นาย ณรงค์ศักดิ์ โยธะชัย
5.นาย วัฒนา มะณี
1.นาย ธีรยุทธ คำภา
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
3.นาย วิญญู นวลแย้ม
 
164. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มนไธสง
2.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
3.เด็กชาย จารุกิจ รุ่งเรือง
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
2 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ สืบมา
2.เด็กชาย วันชัย มาแสวง
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา
1.นางสาว ดาว รัตนะ
2.นางสาว ปภัสรา คมใส
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราวดี บุญจูง
2.เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรักษา
3.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสมา
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง ชนันธิดา ใจมั่น
4 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
5 โรงเรียนบ้านด่าน
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล สารสุข
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ อ่อนนา
3.เด็กชาย พีรณัฐ สงค์พิมพ์
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
2.นางสาว วรรณภา แจ่มฟ้า
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
88.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชมคำ
3.เด็กหญิง ธิติมา สืบสา
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ หงส์สิงห์
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ หงส์สิงห์
3.เด็กชาย พงศกร ทาทอง
1.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
2.นาง สาคร พนาไพโรจน์
8 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
88.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญวิชญ์ ยั่งยืน
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุวรรณบุญส่ง
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จูมสีมา
1.นางสาว อรุณ ศรเพชร
2.นางสาว วิมล พากเพียร
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
88.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญเกิด
2.เด็กชาย จิรภาส พิมา
3.เด็กหญิง ฐิตากร แก้วศรี
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
88.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติพล แหวนหล่อ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ ขุนหมุน
3.เด็กชาย กัมปนาท แหนงวงษ์
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
2.นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น
11 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
88.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราวิทย์ สุขพันธ์
2.เด็กชาย ประเสริฐ ภูพันนา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
1.นางสาว สุมาลิน วรรณวงค์
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
12 โรงเรียนบ้านตาแท่น
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง โยษิตา วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง อัจฉราพร โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง วรัชยา ราชโยธา
1.นางสาว ภัทรดา ยั่งยืน
2.นาง ประกอบ ธนที
13 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย มรุเดช ชอบเพราะ
2.เด็กชาย อัมรินทร์ แก้วสง่า
3.เด็กชาย สักรินทร์ คำมา
1.นาย ชัยยุทธ์ นิลพัฒน์
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
14 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ทักษพร ฐานทอง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทาทิพย์
3.เด็กหญิง ณัฐพร นนทการ
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
2.นาง จุฑาพร วรงค์
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
2.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ผ่องภิรมย์
3.เด็กชาย ศุภรัตน์ ศรีกะชา
1.นาง จินตนา พามาเนตร
2.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
 
165. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรภรณ์ ไตรผล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภรญา บุญบุตร
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
2.เด็กหญิง อติภา พื้นพรม
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
3 โรงเรียนบ้านด่าน
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติกา เปียมี
2.เด็กหญิง มัญชุภา เมษาดี
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีโทน
2.เด็กหญิง กุลนิดา ตั้งมั่น
1.นาง อชิรญาณ์ ทารมย์
5 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
95.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
2.เด็กหญิง กรกนก วันชัย
3.เด็กหญิง ธิติมา จัตุรัส
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
95.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร สุขศรี
2.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
3.เด็กหญิง ศุภาวดี สุริยเลิศ
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
7 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รฐา ผิวนวน
2.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เพิ่มเติม
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ภายอุ้ม
1.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
2.นางสาว หนูทิพย์ คำแสนราช
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ผลบุญ
2.เด็กหญิง ปาณิศา หอมดวงศรี
3.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ อุดหนุน
1.นาง สาคร พนาไพโรจน์
2.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
79.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิรชา โอภาตะวงศ์
2.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
3.เด็กหญิง วาจาตรี มีบุญ
1.นางสาว สุมาลิน วรรณวงค์
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
10 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ไชยภักดี
3.เด็กหญิง ธนาภา ไชยภักดี
1.นางสาว มาริสา ขุนแก้ว
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
11 โรงเรียนบ้านตาแท่น
0.00
11
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อารยา ผิวขาว
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ แหยมบุรี
1.นางสาว ภัทรดา ยั่งยืน
2.นาง ประกอบ ธนที
12 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อภัสริญญา ดวงอุทัยเอก
2.เด็กหญิง จรินธร ออมชมภู
3.เด็กหญิง สาวิกา ไพรสิงห์
1.นาง เกษศรี พรมมาตย์
2.นาง อรทัย มาทอง
13 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สันทานุลัย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พิมลมณีกุล
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
14 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ สิทธิดี
2.เด็กหญิง เอมิกา นนทวรรณ
3.เด็กหญิง ธีวาพร จิตตโคตร
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
2.นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
2.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง พลอยลิน ศรีดี
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นาง จินตนา พามาเนตร
16 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง นภาลัย ผาสีดา
2.เด็กหญิง รินลดา สวยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร สอดศรี
1.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
2.นาง ละไม ธานี
 
166. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลาตนี เสามั่น 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
 
167. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0731)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
 
168. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง 1.นาง สุจิตรา สามารถ
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก หงษ์ทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
 
169. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 (0734)
 
170. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา นะเนตร์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธ์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี วงคืชาย 1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยโคตร 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
6 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริสา สอิ้งทอง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
 
171. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ภูกองชนะ 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรชัย สิงห์ทอง 1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
 
172. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 (0747)
 
173. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 (0748)
 
174. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 (0749)
 
175. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 (0750)
 
176. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (0751)