ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่


1. ภาษาไทย


2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปริโต
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
1.นาย ธานี ปรารมย์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตวัฒน์ สุกรี
2.เด็กชาย สนธยา อินตะพันธุ์
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สถาพร สุดสุข
2.เด็กชาย รัฐพล ศรีเลิศ
3.เด็กหญิง พิกุล สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หฤทัย สารีพันธ์
5.เด็กหญิง บุญฑริกา หาญชนะ
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรัญยู ศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทานพบ
1.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาย สมชาย อุลัยพันธ์
การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
89.53
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินกร วันดี
2.เด็กหญิง นฤมล มโนวงค์
1.นาย คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาง กัญภร แถวไธสง

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จริยา โคสา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พภาภรณ์ แกระกระโทก 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี เทพอาษา 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญสิตา มาทอง 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ จันศรี 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์ 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันว์ชญานิน อุลัยพันธ์
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุดดาวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย แจบไธสง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิน ครองโปร่งเกตุ
2.นางสาว เกวลิน อภัยศิลา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
60.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีศรี 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
2.เด็กหญิง กมลทิพย์ พิมพ์เสนา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
1.นาย ประสิทธ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง สุวนันท์ ถนอมเชื้อ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลาตนี เสามั่น 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว

7. ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชดนัย สาระโพธิ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พุทธาสมศรี 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดท้าย ศรีแก้ว 1.นาง นวนสี ทองปั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรธิชา แย้มค้าย 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุลีพร แก้วประภา 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ผาหอม
2.เด็กชาย ประกาศิต เถื่อนมูลแสน
3.เด็กชาย พงศกร บรรโล
4.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
6.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
7.เด็กหญิง เสาวลักษ์ อัตพงษ์
8.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงศ์
9.เด็กหญิง อโนมา สีชาทุม
10.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
11.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
12.เด็กหญิง มาลีนี เพิ่มสุข
13.เด็กหญิง พรรณกร แสงทอง
14.เด็กหญิง ฐิติมา ประสิทธิ์
15.เด็กหญิง รัชนี สืบสา
16.เด็กหญิง ศิริกัญญา แก้วกอง
17.เด็กหญิง ณัฐมล นวลแย้ม
18.เด็กหญิง ชลธิชา อัตพงษ์
19.เด็กหญิง วนิดา ตั้งมั่น
20.เด็กหญิง สรรค์ทอง เทพสุข
21.เด็กหญิง จริยา นวลแย้ม
22.เด็กหญิง หฤทัย ไชยขันตรี
23.เด็กหญิง พรพิพัฒน์ กงล้อม
24.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ลำอ่อน
25.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
26.เด็กหญิง พัชติญาพร จิตประสงค์
27.เด็กหญิง สายใหม สีแดด
28.เด็กหญิง ฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
29.เด็กหญิง นันทิดา สยุมพร
30.เด็กหญิง ธญัญมาศ นวนทา
31.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพามี
32.เด็กหญิง อนุสรา ทันวงษา
33.เด็กหญิง ใบหยก แสนทวีสุข
34.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ตั้งมั่น
35.เด็กหญิง จินตนา กันทะวงศ์
36.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
1.นาย เยน สิงห์ยาม
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
4.นาย นิธินันท์ วรรณา
5.นาย นฤพล เชื้อทอง
6.นางสาว สุบัน พรมลี
7.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
8.นาง อรพิน พงษาปาน
9.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัชญา ใจมี 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ลีเลิศ 1.นาง ทิวาพร ลีเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนี วงค์คำสิงห์ 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
การประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
2.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
5.นาย วิทวัส คำสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทวี ม่วงมนตรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 (0731)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง 1.นาง สุจิตรา สามารถ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา นะเนตร์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ภูกองชนะ 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
2.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
3.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
4.เด็กชาย จีรัชญัพัฒน์ เทพอาสา
5.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
6.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สมหวัง
2.เด็กชาย พงศ์มนัส กลิ่นพยอม
3.เด็กชาย วิสรุธ ใยสุข
4.เด็กชาย สุรเดช ศรีทอง
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพละออ
6.เด็กชาย อภิวัฒน์ วงษ์โสภา
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
3.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงค์ เฉลิมวงษ์
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ สอนคำวงษ์
3.เด็กชาย ศราวุธ ผิวขาว
4.เด็กชาย ขวัญเจริญ ลำภา
5.เด็กหญิง สุพิน สีดา
6.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ไชยโคตร
7.เด็กหญิง ศรีวันเพ็ญ ผงนิล
8.เด็กหญิง ยุพิน แก่นกุหลาบ
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
การประกวดหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง วงศ์เดือน ไกรยรัตน์
3.เด็กหญิง ดาหวัน แต้มงาม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา

11. คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ไกยะฝ่าย
2.เด็กหญิง นันทิชา เพิ่มขึ้น
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาง สมคิด สังวัง
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปพน ใจแปง
2.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร บุญแท้
2.เด็กหญิง ภัทราวดี ชิด
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ขันแก้ว
2.เด็กหญิง ภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีดา
2.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสวรรณ มัฐผา
2.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา ศรีหนอง
2.เด็กหญิง อรยา กัลยาพันธ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง กัญภร แถวไธสง

12. หุ่นยนต์

13. การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 (0001)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณทวี มาทอง
2.เด็กชาย ธรรมชาติ ทบสี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี สายลุน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภาณุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
6.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ผิว พรมทา
3.นาย วีระชัย บุญนำ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง จารียา พันธ์พูน
5.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
6.เด็กหญิง สุภาวรรณ อำพร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
3.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผกามาศ ปรารมย์
2.เด็กหญิง ยุวดี ประชัน
3.เด็กหญิง ศิวรจน์ พัฒนประดิษฐ์
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
3.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชสุวรรณ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
3.เด็กชาย ศิริภพ หึมมา
1.นาย ฉลอง กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนุพล พวงจำปา
2.เด็กหญิง ทัศนา พรมวันดี
3.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แก้วเนตร
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดหาร
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว

14. ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มนไธสง
2.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
3.เด็กชาย จารุกิจ รุ่งเรือง
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรภรณ์ ไตรผล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภรญา บุญบุตร
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกฤษ หมั่นไร่
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นาง ธัญกมล ศรียา

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
89.93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพสาธิ
2.เด็กหญิง คนึงนิตย์ เพ็งจะเทียม
1.นาย วิชัย สุทาศรี

18. เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นป.1-ป.6 (0274)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รานี ทองแดง 1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรสมัย วันยะ 1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0167)
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ อำพร
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ยอดคำมี
3.เด็กชาย ปิ่นโกมล เงินจันทร์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธ์
2.เด็กชาย พสิทธิ์ มะณี
3.เด็กชาย พิทักษ์ ชุ่มเย็น
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0195)
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง นิลวัยล์ วงแก้ว
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0197)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปรมชนันท์ เรเรือง
2.เด็กหญิง เปรมิกา ครองดี
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สงสาร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กชาย สังวาน มาสกุล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย วัชรพล พรมมา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย กวินภพ นวนชัย
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ประสงค์
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน