หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
นาง ปิยะนาถ    คูณโคตร์
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
นาง อนงค์    ปรารมย์
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
นาง มยุณี    เสนศรี
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
6 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
นาย ประสิทธิ์    บุญเต็ม
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นางสาว ทิพวรรณ    ขันแก้ว
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
นาง มยุณี    เสนศรี
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
นางสาว เพียงหทัย    บุญเต็ม
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
นางสาว กัลยา    แถมพันธ์
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
นาง มยุณี    เสนศรี
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
นางสาว เพียงหทัย    บุญเต็ม
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง มยุณี    เสนศรี
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
นาง อนงค์    ปรารมย์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นางสาว ทิพวรรณ    ขันแก้ว
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
นาง หัทยา    ลือกำลัง
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
นางสาว ทิพวรรณ    ขันแก้ว
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นางสาว ทิพวรรณ    ขันแก้ว
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
นาง หัทยา    ลือกำลัง
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
นางสาว ทิพวรรณ    ขันแก้ว
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
นาย ธานี    ปรารมย์
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นางสาว กัลยา    แถมพันธ์
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
นางสาว กัลยา    แถมพันธ์
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
นาย ธานี    ปรารมย์
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
นาย ธานี    ปรารมย์
39 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
นาย พุทธวัฒน์    ประจันทร์
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
นาง หัทยา    ลือกำลัง
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย ธานี    ปรารมย์
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นาย ธานี    ปรารมย์
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นาง มนธีรวรรณ    อินทร์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.