หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาง เย็นฤดี    ยศวิจิตร
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
นาง เกษศรี    พรมมาตย์
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
นาง ละเอียด    หลักเพชร
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย บัวเรือน    ลำภา
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
นาย สมศักดิ์    เขตสูงเนิน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
นาง กองแพง    ภักดีพงษ์
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย ฉลอง    กุมพันธ์
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
นาง เย็นฤดี    ยศวิจิตร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
นาง ไพรวัลย์    ตั้งมั่น
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นาง ละเอียด    หลักเพชร
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
นาย สมศักดิ์    เขตสุงเนิน
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
นาง สมลักษณ์    วรรณเวช
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
นาง ไพรวัลย์    ตั้งมั่น
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
นาย ธีรยุทธ    คำภา
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
นาง สมลักษณ์    วรรณเวช
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
นาย ธีรยุทธ    คำภา
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง สมลักษณ์    วรรณเวช
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
นาย ตฤณ    ทีงาม
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาย ธีรยุทธ    คำภา
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
นาย บัวเรือน    ลำภา
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
นาง ละเอียด    หลักเพชร
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
นาย ตฤณ    ทีงาม
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
นาง เย็นฤดี    ยศวิจิตร
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นาย ฉลอง    กุมพันธ์
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
นาย ตฤณ    ทีงาม
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
นาย สมศักดิ์    เขตสุงเนิน
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
นาย ฉลอง    กุมพันธ์
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
นาย สมศักดิ์    เขตสุงเนิน
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาย ฉลอง    กุมพันธ์
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
นาย ธีรยุทธ    คำภา
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
นาย ฉลอง    กุมพันธ์
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
นาย ธีรยุทธ    คำภา
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
นาย บัวเรือน    ลำภา
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นางสาว ประธานพร    รักชาติ
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
42 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
43 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
45 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย จิรวัฒน์    กุมพันธ์
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย สมศักดิ์    เขตสูงเนิน
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นาย สมศักดิ์    เขตสูงเนิน
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง ไพรวัลย์    ตั้งมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.