หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศุภชัย ธรรมนิยม
2.เด็กชาย ณัฐพล พันธ์ุดี
3.เด็กชาย ธนพนธ์ จันทร์แก้ว
4.เด็กชาย สมชาย เพลินใจ
5.เด็กชาย ทัตพงษ์ ขันพันธ์
6.เด็กชาย รักชาติ มาทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ บุตราช
2.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีโวหะ
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี ธีระบุตร
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กฤษกร พรมเวียง
2.เด็กหญิง พรพิมล ศรีรักษ์
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย จันทร์แจ่ม
2.เด็กชาย อธิชา คุณดนัย
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีรยุทธ์ สังจานุสงค์
2.เด็กชาย ศักดินนท์ จันทะเสน
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุทิวัส บุตราช
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง พิราวรรณ ไชยโคตร
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธนัชชา พิทักษ์เกียรติ
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ สืบมา
2.เด็กชาย วันชัย มาแสวง
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.