หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นางสาว นิ่มนวล โพธ์วัง
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย สุรวิทย์ คูณโคตร์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาย ประสิทธ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาย ชัยยุทธ์ นิลพัฒน์
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว มาริสา ขุนแก้ว
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.