หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นาย ทองคำ จุลเหลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
กรรมการ
3
นาย ถนัด ดำพะธิก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
4
นางสาว กิตติยา หันแถลง
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
5
นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
2
นาง ไมตรี คมใส
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
กรรมการ
3
นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
4
นาย ไผท คงศรีลา
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
5
นาย ปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นาง นภัชนันท์ สีกะชา
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
3
นาย ตฤณ ทีงาม
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย นฤพล เชื้อทอง
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นาย ตฤณ ทีงาม
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
4
นาย นฤพล เชื้อทอง
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาง นภัชนันท์ สีกะชา
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
2
นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
3
นาง นภัชนันท์ สีกะชา
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาย ตฤณ ทีงาม
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
2
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นาย นิธินัน?์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
5
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
6
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
7
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
8
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
9
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย สมรักษ์ พรมมาสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ประธาน
2
นาง กองแพง ภักดีพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
นาง อรพรรณ โคสัย
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
5
นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
6
นาย วุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาง วราสินี ประวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
นาย วิชัย สุทาศรี
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
4
นาย สมชาย อุลัยพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
5
นาง จิติญา ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
6
นาง กัญกร แถวไธสง
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาง กัญกร แถวไธสง
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
2
นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
นาง วราสินี ประวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
4
นาง จิติญา ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย สมชาย อุลัยพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
3
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
4
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
6
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
7
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาง หัทยา ลือกำลัง
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นางสาว ไพรจิตร จำปาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
4
นาง ทัศนีย์ สุติบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
5
นาย วุฒินันท์ นิยม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
6
นาย เฉลิมพล สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย เฉลิมพล สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
2
นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นางสาว ไพรจิตร จำปาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
4
นาง ทัศนีย์ สุติบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
5
นาย วุฒินันท์ นิยม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
6
นาง หัทยา ลือกำลัง
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาง ทัศนีย์ สุติบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
4
นาย วุฒินันท์ นิยม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาง หัทยา ลือกำลัง
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาย เฉลิมพล สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
2
นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
3
นาง ยุพามญธ์ พานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย สนอง ใจทน
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
5
นาย ธานี ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พรชนก ชุมคำ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย สนอง ใจทน
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง สิริกาญน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง ยุพามญธ์ พานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย ธานี ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พรชนก ชุมคำ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย สนอง ใจทน
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง สิริกาญน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง ยุพามญธ์ พานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย ธานี ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พรชนก ชุมคำ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
2
นาย สมยศ รัชตะวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นาย วันชัย วันเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
4
นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
5
นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
6
นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
2
นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
3
นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
5
นาย วันชัย วันเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
6
นาย สมยศ รัชตะวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาย วันชัย วันเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
2
นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาย สมยศ รัชตะวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
4
นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
5
นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
6
นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สมศักดิ์ เขตสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาย เดี่ยว สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นาง หัทญาณี สารบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย อานุภาพ เรื่องศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
5
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ เขตสุงเนิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาย เดี่ยว สะสีสัง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาง หัทญาณี สารบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย อานุภาพ เรื่องศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
6
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
2
นางสาว สุบัน พรมลี
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง ณัฐิยา ชาลี
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง ลักษมี บุญกอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
5
นาง นวนสี ทองปั้น
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
6
นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
2
นาย เดี่ยว สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นาย อานุภาพ เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
4
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
5
นาย สมศักดิ์ เขตสุงเนิน
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ เขตสุงเนิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นาง หัทญาณี สารบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาย เดี่ยว สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
6
นาย อานุภาพ เรื่องศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
7
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง นวนสี ทองปั้น
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาง ณัฐิยา ชาลี
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
5
นาง ลักษมี บุญกอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
6
นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
7
นางสาว สุบัน พรมลี
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาง ลักษมี บุญทอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นาง นวนสี ทองปั้น
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
4
นาง ณัฐิยา ชาลี
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
5
นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นางสาว อุลัยพร สนทยา
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาย ธีรยุทธ คำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
5
นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นางสาว กัลยา แถมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นาง สุจิตรา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
3
นาง ทิวาพร ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
4
นางสาว ละอองดาว โตตรบรรดิษ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
5
นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง ทิวาพร ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
4
นางสาว กัลยา แถมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาง สุจิตรา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง ทิวาพร ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
2
นางสาว ละอองดาว โตตรบรรดิษ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
3
นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นางสาว กัลยา แถมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาง สุจิตรา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1
นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นางสาว อุลัยพร สนทยา
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาย ธีรยุทธ คำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
5
นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง ประไพพิศ ถิรโครต
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นางสาว อุลัยพร สนทยา
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาย ธีรยุทธ คำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
5
นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาง ประไพพิศ ถิรโครต
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นางสาว อุลัยพร สนทยา
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาย ธีรยุทธ คำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
5
นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
2
นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง ประไพพิศ ถิรโครต
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
4
นางสาว อุมาพร สนทยา
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
5
นาย ธีรยุทธ คำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
2
นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
4
นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาย ทอน แบบอย่าง
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
กรรมการ
2
นาย บรรจง ยาตรา
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
ว่าที่ร้อยโท สมเชื่อ ยอดสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
4
ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
5
นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1
ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
2
ว่าที่ร้อยโท สมเชื้อ ยอดสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาย บรรจง ยาตรา
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
4
นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
กรรมการ
5
นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
2
นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
3
นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาง จุฑามาศ ทมไพร
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาง จุฑามาศ ทมไพร
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
4
นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมพู
ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
กรรมการ
5
นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย สถาปณะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
6
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
7
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
8
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
7
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
8
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
7
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
8
นางสาว วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นาย สถาปณะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
6
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
7
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
8
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย สถาปณะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
7
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
8
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
2
นาง รัตติยา วรวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นางสาว ละมุด ชัยบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
4
นาย ปัญญา ผะเดิม
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
2
นาง รัตติยา วรวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นางสาว ละมุด ชัยบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
4
นาย ปัญญา ผะเดิม
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย นิธีนันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
2
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
3
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
5
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
6
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
7
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
8
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
9
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
6
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
7
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
8
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย สถาปนะ มาทอง
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
7
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
8
นาย วิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
9
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย พร สืบเทพ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
2
นาง อนงค์ ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นาย วุฒินันท์ นิยม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย บัวเรือน ลำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย สมร บุญทอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
6
นาย สมร บุญทอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย พร สืบเทพ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
2
นาง อนงค์ ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นาย วุฒินันท์ นิยม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย บัวเรือน ลำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย สมร บุญทอง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย นิติภูมิ บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
2
นาง อัมพร สีพล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
3
นาง ละเอียด หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นางสาว ลินดา กาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
5
นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาง ละเอียด หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
3
นางสาว ลินดา กาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
4
นาง อัมพร สีพล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
5
นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย สุนันท์ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
2
นาง สุภาวดี ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาย ฉลอง กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาย สุนันท์ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
2
นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
3
นาง สุภาวดี ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
4
นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาย ฉลอง กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาง สุภาวดี ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาย สุนันท์ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาย ฉลอง กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย สุนันท์ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
2
นาง สุภาวดี ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
5
นาย ฉลอง กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาง มยุณี เสนศรี
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
2
นาง สุธณี พิศดู
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
3
นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาง สุธณี พิศดู
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
2
นาง มยุณี เสนศรี
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
4
นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1
นาง มยุณี เสนศรี
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นางสาว อรุณ ศรเพชร
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
2
นาง พรรณี แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
4
นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
5
นาง จีรพันธ์ สนทะยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
6
นาง สุเอ พงษาปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
7
นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง ละไม ธานี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
กรรมการ
2
นาง สาคร พนาไพโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
3
นาง อชิรญาณ์ ทารมย์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาง บัวกมล กัลยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
5
นาง เกษศรี พรมมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
6
นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
7
นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
8
นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาง วราสินี ประวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นาง จิติญา ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย สมชาย อุลัยพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สนอง ใจทน
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง สิริกาญน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง ยุพามญธ์ พานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย ธานี ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พรชนก ชุมคำ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย สนอง ใจทน
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
2
นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
3
นาง สิริกาญน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
กรรมการ
4
นาง ยุพามญธ์ พานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย ธานี ปรารมย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาง พรชนก ชุมคำ
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สมศักดิ์ เขตสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นาง หัทญาณี สารบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย เดี่ยว สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
5
นาย อานุภาพ เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
6
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ เขตสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
2
นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
3
นาง หัทญาณี สารบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
4
นาย เดี่ยว สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
5
นาย อานุภาพ เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
6
นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นางสาว ลินดา กาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
2
นาง ละเอียด หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
3
นาง อัมพร สีพล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
4
นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
5
นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
2
นางสาว ลินดา กาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
กรรมการ
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย บัวเรือน ลำภา
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
2
นาง สุธณี พิศดู
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ
3
นาง มยุณี เสนศรี
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นางสาว ประธานพร รักชาติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
กรรมการ
2
นาย พงศกร นาชัยนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
3
นาย นายสถาปนะ ตฤณานนทกุล
ครู โรงเรียนบ้านพรทิพย์
กรรมการ
4
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
5
นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
6
นาย นิธินันท์ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
กรรมการ
7
นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
8
นาย อภิชาติ ชินวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการ
9
นาย นายวิชัย ทองแกะ
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
กรรมการ
10
นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย นายสุนันท์ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
2
นาง สุภาวดี ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
3
นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
กรรมการ
4
นาย ฉลอง กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
กรรมการ
5
นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
กรรมการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบึงมะลู โทร.0804692136,045-660409 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.