ผลการแข่งขันรวมทั้งหมด

ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ญาณทวี มาทอง
2.เด็กชาย ธรรมชาติ ทบสี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี สายลุน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง วรัญญา ปราศัย
2.เด็กหญิง ทิพย์วรรณ กองแก้ว
3.เด็กหญิง ทิพย์วิมล แก้วแดง
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง สุทธิดา แก้วภักดี
2.เด็กหญิง มิ่งขวัญ พรมมาสุข
3.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ พิศงาม
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ประภัสสร ไกยะฝ่าย
2.เด็กหญิง นันทิชา เพิ่มขึ้น
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาง สมคิด สังวัง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง จินตนา ห่อคำ
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ชนรดี ศรีแก้ว
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ศรีสุข
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริบล กันยา
2.เด็กชาย อดิเทพ พุฒิซ้อน
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงค์
2.เด็กชาย กิตติพล เมฆไทยสงค์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
2.เด็กหญิง พิมพ์ใจ วิจารณรงค์
1.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
2.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 9
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง ธัญยชนก ควรการ
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย จามิกร อุดม
2.เด็กชาย ชัชวาล สายบุบผา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญเจริญ
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.นาง สุวิมล กุมพันธ์
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย สุทธิภัทร ประสงค์
2.เด็กชาย เจตริน ประชัน
3.เด็กชาย เฉลิมชัย วงจำปา
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
2.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
3.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
4.เด็กชาย จีรัชญัพัฒน์ เทพอาสา
5.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
6.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย รพีภัทร์ สามสี
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มิ่งขวัญ
3.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
4.เด็กหญิง อมรรัตน์ หนองบัว
5.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
6.เด็กหญิง พรรณปพร ประกอบผล
1.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาย องอาจ สีพล
3.นาย ทอน แบบอย่าง
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
87.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ปณิตสรา มีใจ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศิริพันธ์
3.เด็กหญิง นันทิดา บรรพชิต
4.เด็กหญิง สาริกา ผาทอง
5.เด็กหญิง เขมวรรณ ประชัน
6.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันแก้ว
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธีรภัทร สมสกิจ
2.เด็กชาย ปรัชญา ศาลางาม
3.เด็กชาย เทพประสิทธิ์ ปัดถาพิมพ์
4.เด็กชาย สุริยา ริปทองปราบ
5.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นิจาย
6.เด็กชาย ณัฐภัทร แสงสุวรรณ์
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
3.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณลี
3.เด็กหญิง สุวรรณา พินโย
4.เด็กหญิง สุชานันท์ สายสิงห์
5.เด็กหญิง พรรณิดา ดอกเกษ
6.เด็กหญิง สุรัตนา ไผ่เลี้ยง
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นางสาว วิมล พากเพียร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อิสระ ประอางค์
2.เด็กชาย สถิตคุณ ปัดสุวรรณ
3.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
4.เด็กชาย ฉัตรมงคล อรินทรศรี
5.เด็กหญิง ศิรัญญา สีหา
6.เด็กหญิง ยาติกานต์ ชาญนอก
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นางสาว สุบัน พรมลี
3.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ภาณุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
6.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ผิว พรมทา
3.นาย วีระชัย บุญนำ
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
84.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง เกวลิน ภูมลี
2.เด็กหญิง ปริฉัตร กุนรา
3.เด็กหญิง นิลวัลย์ วงศ์แก้ว
4.เด็กหญิง อรพิน ภูคำศักดิ์
1.นางสาว บัวคำ ศรีเลิศ
2.นาง อัมพร สีพล
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ขันแก้ว
2.เด็กหญิง ภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ผกามาศ ปรารมย์
2.เด็กหญิง ยุวดี ประชัน
3.เด็กหญิง ศิวรจน์ พัฒนประดิษฐ์
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
2.เด็กชาย กฤษดา ตามบุญ
3.เด็กหญิง ปราณปรียา กันยา
1.นาย พร สืบเทพ
2.นาย ถนัด ดำพะธิก
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภัทรชัย ประพันธ์
2.เด็กชาย ภูริเดช ปรารมย์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
86.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ อ่อนสลวย
2.เด็กหญิง ธนาพร บ่อไทย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย วันเฉลิม สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ลัดดา เฮ้าจันทึก
1.นาย สถาปณะ มาทอง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ธัญญลักณ์ สีคิ้ว
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา เสาะใส
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย บวรชัย จ่างจิตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 7
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูนิพัฒน์ กิ่งแก้ว
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย เดชสุวรรณ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
3.เด็กชาย ศิริภพ หึมมา
1.นาย ฉลอง กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เลิศขวัญ เบ้าคำผุย
2.เด็กหญิง จิตรวรรร ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ประสงค์
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง มนัสวรรณ มัฐผา
2.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84.50 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ หอมจันทร์
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.50 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ แสนมี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติเชต สาตคอง
2.เด็กชาย กัญจน์ชนะ มณทาทอง
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศิริกุล
2.เด็กชาย วศิน ดำดิน
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย วิญญู นวลแย้ม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปนัดดา โทวาท
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ อารีรมย์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย พีรวัส สาระชาติ
2.เด็กหญิง กัณฑิกา ประเสริฐ
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.นางสาว อภิชญา จันทร์สอน
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กานต์ชนก เขมรทอง
2.เด็กหญิง อำภา พิมพ์เสน
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
2.เด็กหญิง กมลทิพย์ พิมพ์เสนา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
1.นาย ประสิทธ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ธันว์ชญานิน อุลัยพันธ์
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กานติมา เงินดี
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00 เหรียญเงิน 4
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ตริตรอง
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
1.นางสาว นิ่มนวล โพธ์วัง
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 5
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง ธิติยา จันทาอ่อน
2.เด็กหญิง พิมพ์ประกาย ศรีบุรี
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แก้วเนตร
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดหาร
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สมหวัง
2.เด็กชาย พงศ์มนัส กลิ่นพยอม
3.เด็กชาย วิสรุธ ใยสุข
4.เด็กชาย สุรเดช ศรีทอง
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพละออ
6.เด็กชาย อภิวัฒน์ วงษ์โสภา
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
3.นาย ทวีชัย ดวงแก้ว
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
86.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ศุภชัย ธรรมนิยม
2.เด็กชาย ณัฐพล พันธ์ุดี
3.เด็กชาย ธนพนธ์ จันทร์แก้ว
4.เด็กชาย สมชาย เพลินใจ
5.เด็กชาย ทัตพงษ์ ขันพันธ์
6.เด็กชาย รักชาติ มาทอง
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
83.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
2.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
3.เด็กหญิง ปณิดา โพธิ์สุวรรณ
4.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
5.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
6.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสีมา
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
3.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
81.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย เพชร สุพิษ
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ชินวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปักอินทรีย์
4.เด็กชาย ธนกร ลุ่มไธสง
5.เด็กชาย พีรภัทร โปงนอก
6.เด็กชาย สนธยา สุขวงษ์
7.เด็กชาย สนธยา สุขวงษ์
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
3.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย วัชรพล พรมมา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พรรณภัทร ศรีเอิบ
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ ครุธชาติ
3.เด็กหญิง วราภรณ์ ภูคำภา
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผ่องราศี
2.เด็กหญิง จันทการต์ กันทะวงศ์
3.เด็กหญิง บุญธิดา นิเดชชัย
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง สรินยา โทวาท
2.เด็กหญิง กรรณิกา ติงสะ
3.เด็กหญิง สรินยา วงษ์ประเทศ
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ ภูธรรมา
2.เด็กหญิง สุขนิศา หลับรัมย์
3.เด็กหญิง นัทธมน ชอบเพราะ
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ บุตราช
2.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีโวหะ
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี ธีระบุตร
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง รัชนีกร นนทะการ
2.เด็กหญิง เกษมณี คำแก้ว
3.เด็กหญิง จตุพร มากมูล
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
79.00 เหรียญเงิน 8
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง กุลนาถ สุวรรณา
2.เด็กหญิง พิมพ์พร บัวแก้ว
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
79.00 เหรียญเงิน 9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ทิพย์พรัตน์ สนสวัสดิ์
2.เด็กหญิง สุริพร สาบุตร
3.เด็กหญิง ทวีวรรณ สีฟ้า
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
96.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กชาย สังวาน มาสกุล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จักรินทร์ มั่นชาติ 1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
197
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง เปรมชนันท์ เรเรือง
2.เด็กหญิง เปรมิกา ครองดี
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สงสาร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
195
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง นิลวัยล์ วงแก้ว
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อนัญญา นะเนตร์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธ์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี วงคืชาย 1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
83.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยโคตร 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อริสา สอิ้งทอง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธ์
2.เด็กชาย พสิทธิ์ มะณี
3.เด็กชาย พิทักษ์ ชุ่มเย็น
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศรัญยู ศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทานพบ
1.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ อัศวภูมิ
2.เด็กหญิง สุรีรัตนํ ยิ่งชาติ
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
2.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฏฐชัย โพธิจันทร์
2.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พรหมาย
2.เด็กหญิง ปนัดดา กุลศิริ
1.นางสาว ดวงฤทัย สุธรรม
2.นาง วาสนา วงษ์กูรมะ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ศรีดาโคตร
2.เด็กหญิง อุมากร ศรีบัวคำ
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ผัดศรี
2.เด็กหญิง กัณฑิกา วงษ์ษา
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2.นาง อรพรรณ โคสัย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย จุมพล อินทรบุตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เกษอุดม
1.นาง สมคิด สังวัง
2.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.33 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาย สมชาย อุลัยพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.93 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คชโคตร
2.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
2.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.33 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพชร
2.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.66 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
2.เด็กหญิง สุจิตรา คำภา
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.20 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง ธัญยชนก ควรการ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.16 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กฤษดากร รักษาศิริ
2.เด็กหญิง กฤติพร เหลาพรม
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.53 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย กนกพล พรำนัก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
1.นาง นันทนา วันนา
2.นาง วราสินี ประวาฬ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.33 เหรียญทอง 8
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กหญิง พิชชา คำแสนราช
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2.นาง ไพรินทร์ หวังดี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.46 เหรียญทอง 9
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
2.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.05 เหรียญทอง 10
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
2.เด็กหญิง พัชริดา นัยเนตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.83 เหรียญเงิน 11
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ปลื้มพินิจ ผลชอุ่ม
2.เด็กหญิง อาภาภรณ์ ทาระวัน
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2.นาง อรพรรณ โคสัย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 12
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง อินธิรา แสงฉวี
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย อภินันท์ อำพร
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ยอดคำมี
3.เด็กชาย ปิ่นโกมล เงินจันทร์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
2.เด็กชาย วิณัติ เพ็ชรพงษ์
3.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
90.92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
89.86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
78.41 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย นัฐพล โพธิ์ขี
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
72.69 เหรียญเงิน 4
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อนุชา ทวีพรม
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
70.67 เหรียญเงิน 5
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย กฤษกร พรมเวียง
2.เด็กหญิง พรพิมล ศรีรักษ์
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
64.04 เหรียญทองแดง 6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย มินทดา หงห์คำ
2.เด็กชาย วัชรินทร์ สายสิงห์
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
63.67 เหรียญทองแดง 7
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย พัทธนันท์ บุญตา
2.เด็กชาย สุพี พรมศิริ
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
62.57 เหรียญทองแดง 8
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ประพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
56.36 ผ่านการแข่งขัน 9
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ ทรงอ่อน
2.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
1.นาง สุธนี พิศดู
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
34.86 ผ่านการแข่งขัน 10
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย วิรุตมิ์ ชนะพล
2.เด็กชาย วธิสิทธิ์ สายเสนา
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
31.68 ผ่านการแข่งขัน 11
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ศรายุทธ แก้วรักษา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
28.70 ผ่านการแข่งขัน 12
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ประสานวงค์
2.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
1.นาย อนุสรณ์ สันประภา
167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย นิติภูมิ บุญพา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปริโต
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.56 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธันวา ทัยอ่อน
2.เด็กชาย สิทธิพล สิงห์ทอง
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
86.11 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย นครินทร์ เสาว์ปา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
84.96 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ชาญชัย มะลิต้น
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทองใบ
1.นาย ตฤณ ทีงาม
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
83.53 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ สายปัญญา
2.เด็กชาย รักเกียรติ ทองหม
1.นาง งามพร วงษ์ษา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
65.26 เหรียญทองแดง 6
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย เพชร สุพิศ
2.เด็กชาย ศิริมงคล อสิพงษ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
56.65 ผ่านการแข่งขัน 7
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา สิงห์ด้วง
2.เด็กชาย พีรดนย์ บุญนำ
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
52.91 ผ่านการแข่งขัน 8
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เนียมคำ
2.เด็กชาย จักรพันธ์ หอมคำ
1.นาย ธานี ปรารมย์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
45.17 ผ่านการแข่งขัน 9
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย มินทร์ธาดา ใสยา
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ บุญชัย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 10
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย จันทร์แจ่ม
2.เด็กชาย อธิชา คุณดนัย
1.นาง ไมตรี คมใส
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
1.นาย ธานี ปรารมย์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
98.22 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ปรัชญา ชื่นจำปา
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
91.33 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
72.70 เหรียญเงิน 4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
70.74 เหรียญเงิน 5
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ธีรยุทธ์ สังจานุสงค์
2.เด็กชาย ศักดินนท์ จันทะเสน
1.นาง ไมตรี คมใส
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
67.79 เหรียญทองแดง 6
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย สุทัศน์ เรืองอยู่
2.เด็กชาย สุทธินันท์ สืบสา
1.นาง อรพรรณ โคสัย
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.94 เหรียญทองแดง 7
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ประจักษ์ จำชาติ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เชื้อชม
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.75 เหรียญทองแดง 8
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อนุชา ทองอ่อน
2.เด็กชาย ธภาดล บุญชู
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
55.37 ผ่านการแข่งขัน 9
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ภูตะวัน มาทอง
2.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
1.นาย ตฤณ ทีงาม
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
55.00 ผ่านการแข่งขัน 10
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กชาย อุทิศ กะวันทา
2.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพสาธิ
2.เด็กหญิง คนึงนิตย์ เพ็งจะเทียม
1.นาย วิชัย สุทาศรี
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.61 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
2.เด็กหญิง เรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.26 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ กมลพุฒิ
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง งามพร วงษ์ษา
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ศุภกฤษ หมั่นไร่
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นาง ธัญกมล ศรียา
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
96.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ 1.นาง หัทยา ลือกำลัง
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ณัฐริสาพรทวี ภูพวก 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ นาสะเกศ 1.นาง พรชนก ชุมคำ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 6
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พิมพ์วลี หลอดทอง 1.นาย สนอง ใจทน
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พภาภรณ์ แกระกระโทก 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พรรณภษา ชนะพล 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ ประจบ 1.นาย ธานี ปรารมย์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงศ์ 1.นาย สนอง ใจทน
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สรเพชร 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช จิตรมั่น 1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อัญสิตา มาทอง 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง พิรุณพร กังวาลย์ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิมชนก พูนชัย 1.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ 1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กชาย สุระศักดิ์ ผิวขาว 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 9
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง นุชนพิน รัตนา 1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 10
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง นริสา บุญเชิญ 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 11
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง เบญจพร ก้านอินทร์ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00 เหรียญทอง 12
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย พงษธร คำผาง 1.นาย นิคม อินทร์งาม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 13
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พรพรหม วาที 1.นาย สนอง ใจทน
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ จันศรี 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยพร ทำสะอาด 1.นาย สนอง ใจทน
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ พิมลา 1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง จณิสตา โคสัย 1.นาย ธานี ปรารมย์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ปานนิวัฒน์ กุลบุตร 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย วิชัยรัตน์ งามตรง 1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00 เหรียญเงิน 9
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วิทวัส บุดดาวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย แจบไธสง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ วังสาลูน
2.เด็กหญิง รัชนี กิ่งแก้ว
1.นาง กาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร
2.นาง นางผ่องพัน สิงห์โคตร
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00 เหรียญเงิน 4
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง พัชราภา บุญเกิด
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สารินันท์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย สุรวิทย์ คูณโคตร์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00 เหรียญเงิน 5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง นุภาวดี จันมลตรี
2.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
2.นาย วีระชัย บุญนำ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
69.00 เหรียญทองแดง 6
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กินรา
2.เด็กชาย ธนาวุธ เนตรแสงศรี
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 7
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง อุไรวรรณ อัฐทอง
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ พุ่มศิริ
1.นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
2.นาย วันชัย วันเพ็ง
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุชาดา ไชยแก้ว
2.เด็กหญิง สุวนันท์ ถนอมเชื้อ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย เดชดนัย สาระโพธิ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ชัยเจริญ ภูพันเชือก 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
91.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย พลกฤต ลือชา 1.นาง สุจิตรา สามารถ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
88.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะพล 1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เยาวนารถ 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 6
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย ศิวกร จันทร์เกตุ 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
91.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
84.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย คุณากร ตั้้งมั่น 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
82.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วทอง 1.นางสาว สุบัน พรมลี
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
81.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย กฤษฎา ศักดิ์พงษ์ 1.นาง ลักษมี บุญทอง
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
81.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จตุพร ชมชื่น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
81.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย วายุ คันศร 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 7
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย รัตนะ เกษี 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
96.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย 1.นาง สุจิตรา สามารถ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ขุนพันธ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
93.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ชลนิภา บุญบุตร 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
91.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
90.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประภาวณีย์ คุณสม 1.นาย อานุภาพ เรืองศรี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
88.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ธนัชชา พิทักษ์เกียรติ 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นรินญา ลี้พล 1.นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 9
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ศราสินีย์ บุญล้อม 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
84.00 เหรียญทอง 10
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุขเต็มดี 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
83.00 เหรียญทอง 11
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง บุษกร บุญเชื่อม 1.นางสาว อมรรัตน์ มีใจ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
83.00 เหรียญทอง 12
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศศิธร บุญเลี้ยง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง 13
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 14
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง บุญเสนอ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
94.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อรธิชา แย้มค้าย 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ภิยดา บุตรสา 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
86.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชลธิชา ลังกาวงษ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง มณียา พรมพิมาร 1.นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
84.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
83.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง รัตนา อุทุมภา 1.นางสาว สุบัน พรมลี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง พิมพิศา ชุ่มเย็น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ผาหอม
2.เด็กชาย ประกาศิต เถื่อนมูลแสน
3.เด็กชาย พงศกร บรรโล
4.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
6.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
7.เด็กหญิง เสาวลักษ์ อัตพงษ์
8.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงศ์
9.เด็กหญิง อโนมา สีชาทุม
10.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
11.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
12.เด็กหญิง มาลีนี เพิ่มสุข
13.เด็กหญิง พรรณกร แสงทอง
14.เด็กหญิง ฐิติมา ประสิทธิ์
15.เด็กหญิง รัชนี สืบสา
16.เด็กหญิง ศิริกัญญา แก้วกอง
17.เด็กหญิง ณัฐมล นวลแย้ม
18.เด็กหญิง ชลธิชา อัตพงษ์
19.เด็กหญิง วนิดา ตั้งมั่น
20.เด็กหญิง สรรค์ทอง เทพสุข
21.เด็กหญิง จริยา นวลแย้ม
22.เด็กหญิง หฤทัย ไชยขันตรี
23.เด็กหญิง พรพิพัฒน์ กงล้อม
24.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ลำอ่อน
25.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
26.เด็กหญิง พัชติญาพร จิตประสงค์
27.เด็กหญิง สายใหม สีแดด
28.เด็กหญิง ฑิตติโสม สมบูรณ์ชัย
29.เด็กหญิง นันทิดา สยุมพร
30.เด็กหญิง ธญัญมาศ นวนทา
31.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพามี
32.เด็กหญิง อนุสรา ทันวงษา
33.เด็กหญิง ใบหยก แสนทวีสุข
34.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ตั้งมั่น
35.เด็กหญิง จินตนา กันทะวงศ์
36.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
1.นาย เยน สิงห์ยาม
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
4.นาย นิธินันท์ วรรณา
5.นาย นฤพล เชื้อทอง
6.นางสาว สุบัน พรมลี
7.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
8.นาง อรพิน พงษาปาน
9.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ปรัชญา ใจมี 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
91.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ลีเลิศ 1.นาง ทิวาพร ลีเลิศ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
89.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย 1.นางสาว อมรรัตน์ ีมีใจ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา ปุยวงค์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
77.00 เหรียญเงิน 4
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อักษราภัค รักษาวงษ์ 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
74.00 เหรียญเงิน 5
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พัชติยาภรณ์ จิตประสงค์ 1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มนไธสง
2.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
3.เด็กชาย จารุกิจ รุ่งเรือง
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ สืบมา
2.เด็กชาย วันชัย มาแสวง
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา
1.นางสาว ดาว รัตนะ
2.นางสาว ปภัสรา คมใส
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ภัทราวดี บุญจูง
2.เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรักษา
3.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสมา
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง ชนันธิดา ใจมั่น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ณัฐพล สารสุข
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ อ่อนนา
3.เด็กชาย พีรณัฐ สงค์พิมพ์
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
2.นางสาว วรรณภา แจ่มฟ้า
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชมคำ
3.เด็กหญิง ธิติมา สืบสา
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ หงส์สิงห์
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ หงส์สิงห์
3.เด็กชาย พงศกร ทาทอง
1.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
2.นาง สาคร พนาไพโรจน์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 8
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ธัญวิชญ์ ยั่งยืน
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุวรรณบุญส่ง
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จูมสีมา
1.นางสาว อรุณ ศรเพชร
2.นางสาว วิมล พากเพียร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 9
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญเกิด
2.เด็กชาย จิรภาส พิมา
3.เด็กหญิง ฐิตากร แก้วศรี
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 10
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย นิติพล แหวนหล่อ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ ขุนหมุน
3.เด็กชาย กัมปนาท แหนงวงษ์
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
2.นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00 เหรียญทอง 11
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย นราวิทย์ สุขพันธ์
2.เด็กชาย ประเสริฐ ภูพันนา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
1.นางสาว สุมาลิน วรรณวงค์
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 12
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง โยษิตา วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง อัจฉราพร โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง วรัชยา ราชโยธา
1.นางสาว ภัทรดา ยั่งยืน
2.นาง ประกอบ ธนที
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 13
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย มรุเดช ชอบเพราะ
2.เด็กชาย อัมรินทร์ แก้วสง่า
3.เด็กชาย สักรินทร์ คำมา
1.นาย ชัยยุทธ์ นิลพัฒน์
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 14
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ทักษพร ฐานทอง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทาทิพย์
3.เด็กหญิง ณัฐพร นนทการ
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
2.นาง จุฑาพร วรงค์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 15
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
2.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ผ่องภิรมย์
3.เด็กชาย ศุภรัตน์ ศรีกะชา
1.นาง จินตนา พามาเนตร
2.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ภัทรภรณ์ ไตรผล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภรญา บุญบุตร
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
2.เด็กหญิง อติภา พื้นพรม
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง กิตติกา เปียมี
2.เด็กหญิง มัญชุภา เมษาดี
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีโทน
2.เด็กหญิง กุลนิดา ตั้งมั่น
1.นาง อชิรญาณ์ ทารมย์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
2.เด็กหญิง กรกนก วันชัย
3.เด็กหญิง ธิติมา จัตุรัส
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง กัลยกร สุขศรี
2.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
3.เด็กหญิง ศุภาวดี สุริยเลิศ
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00 เหรียญเงิน 7
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง รฐา ผิวนวน
2.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เพิ่มเติม
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ภายอุ้ม
1.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
2.นางสาว หนูทิพย์ คำแสนราช
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00 เหรียญเงิน 8
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ผลบุญ
2.เด็กหญิง ปาณิศา หอมดวงศรี
3.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ อุดหนุน
1.นาง สาคร พนาไพโรจน์
2.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00 เหรียญเงิน 9
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นิรชา โอภาตะวงศ์
2.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
3.เด็กหญิง วาจาตรี มีบุญ
1.นางสาว สุมาลิน วรรณวงค์
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00 เหรียญเงิน 10
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ไชยภักดี
3.เด็กหญิง ธนาภา ไชยภักดี
1.นางสาว มาริสา ขุนแก้ว
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 11
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อารยา ผิวขาว
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ แหยมบุรี
1.นางสาว ภัทรดา ยั่งยืน
2.นาง ประกอบ ธนที
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 12
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง อภัสริญญา ดวงอุทัยเอก
2.เด็กหญิง จรินธร ออมชมภู
3.เด็กหญิง สาวิกา ไพรสิงห์
1.นาง เกษศรี พรมมาตย์
2.นาง อรทัย มาทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 13
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สันทานุลัย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พิมลมณีกุล
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 14
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ สิทธิดี
2.เด็กหญิง เอมิกา นนทวรรณ
3.เด็กหญิง ธีวาพร จิตตโคตร
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
2.นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 15
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
2.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง พลอยลิน ศรีดี
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นาง จินตนา พามาเนตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 16
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นภาลัย ผาสีดา
2.เด็กหญิง รินลดา สวยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร สอดศรี
1.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
2.นาง ละไม ธานี
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ศุภชัย ภูกองชนะ 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธีรชัย สิงห์ทอง 1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย กวินภพ นวนชัย
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ประสงค์
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาง ทิพวรรณ กุมพันธ์
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย สุทิวัส บุตราช 1.นาง ไมตรี คมใส
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย นนทชัย ครองยุติ 1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุรวุฒิ อ้อมชมพู 1.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กชาย ชโยดม ผักขเชด 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 6
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง น้ำฝน จันใด 1.นาง งามพร วงษ์ษา
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00 เหรียญทอง 7
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาน้อย 1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รานี ทองแดง 1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง เพชรสมัย วันยะ 1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง พิราวรรณ ไชยโคตร 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปพน ใจแปง
2.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศุภกร บุญแท้
2.เด็กหญิง ภัทราวดี ชิด
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
85.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง จารียา พันธ์พูน
5.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
6.เด็กหญิง สุภาวรรณ อำพร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
3.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
83.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง สุวนันท์ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง อรวรรณ ตั้งมั่น
3.นางสาว สุดารัตน์ วิเศษ
4.นางสาว ณัฐริการ์ ไพสิงห์
5.นางสาว สมถวิล พันมะลี
6.นางสาว บัวใข นวนชัย
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
3.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
17
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
3.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ไพรินทร์ ศรีด้วง
2.นางสาว อำพร ประพันธ์
3.นางสาว อารียา ปานวันนะ
1.นาง สุภาวดี ดอกดวง
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีดา
2.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ดนุพล พวงจำปา
2.เด็กหญิง ทัศนา พรมวันดี
3.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง บุศราภรณ์ นามโคตร
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี กระวันทา
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ก้านเกต
1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
2.นาย ทวีทรัพย์ พรพันธ์
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง วนิดา ศรีหนอง
2.เด็กหญิง อรยา กัลยาพันธ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง กัญภร แถวไธสง
62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ดำรงค์ เฉลิมวงษ์
2.เด็กชาย วุฒิพงศ์ สอนคำวงษ์
3.เด็กชาย ศราวุธ ผิวขาว
4.เด็กชาย ขวัญเจริญ ลำภา
5.เด็กหญิง สุพิน สีดา
6.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ไชยโคตร
7.เด็กหญิง ศรีวันเพ็ญ ผงนิล
8.เด็กหญิง ยุพิน แก่นกุหลาบ
1.นาย สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง วงศ์เดือน ไกรยรัตน์
3.เด็กหญิง ดาหวัน แต้มงาม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
97.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง เพชรลดา คำเหล็ก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ นามโคตร
3.เด็กหญิง ฐิติมา ทิพย์ทอง
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง นพมาศ เบ้าคำผุย
2.นางสาว ศิริรัตน์ หึมมา
3.นางสาว นันทิยา ปราศรัย
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89.53 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ชินกร วันดี
2.เด็กหญิง นฤมล มโนวงค์
1.นาย คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาง กัญภร แถวไธสง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.27 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย เกียรติศักดฺิ์ บุญหนุน
2.เด็กหญิง สุธาสินี พละศักดิ์
1.นางสาว สุณิสา ทันงาม
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.06 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ พันวงค์
2.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.นาย ชัยพฤกษ์ อริกุล
2.นางสาว ปรางค์ทอง จันทวงษ์
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
83.40 เหรียญทอง 5
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ภรณ์ทิญา นามโคตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90.90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ตนุภัทร โคตรสวัสดิ์
2.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
60.93 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย ธีรเดช ชัยเศรษฐี
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เชื้อพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 4
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กันยา เขตขยัน
2.เด็กชาย เปรมศักดิ์ สืบสา
1.นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย กฤตวัฒน์ สุกรี
2.เด็กชาย สนธยา อินตะพันธุ์
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
65.10 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย สรัล มะณี
2.เด็กชาย พงษ์ศกร โภคพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
64.81 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไกรสร หนูทอง
2.เด็กชาย กันยา เขตขยัน
1.นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุวรรณี เทพอาษา 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธุ์ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์ 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
82.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ดอกเกษ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
60.00 เหรียญทองแดง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีศรี 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.นาย ทักษิน ครองโปร่งเกตุ
2.นางสาว เกวลิน อภัยศิลา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พัชรพร จันทะสอน
2.เด็กหญิง ศิรินธร จุลแดง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จันทิมา ธรรมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
2.นาย ผิว พรมทา
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พุทธาสมศรี 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
97.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุดท้าย ศรีแก้ว 1.นาง นวนสี ทองปั้น
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง สุภาดา ติจะนา 1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ยุภาพร สุขวงค์ 1.นาง สุจิตรา สามารถ
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
86.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ขันติวงษ์ 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พิไลวรรณ รอบคอบ 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว 1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชุลีพร แก้วประภา 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข 1.นาง นวนสี ทองปั้น
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก่นสาร 1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00 เหรียญทอง 4
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว โสธิชา ไผ่เลี้ยง 1.นาง ลักษมี บุญทอง
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 5
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วยุพา โคสา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00 ไม่เข้าแข่งขัน 6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง รัชนี วงค์คำสิงห์ 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง แสงระวี คำภา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ประภาพร ถูระวรณ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปลาตนี เสามั่น 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย สถาพร สุดสุข
2.เด็กชาย รัฐพล ศรีเลิศ
3.เด็กหญิง พิกุล สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หฤทัย สารีพันธ์
5.เด็กหญิง บุญฑริกา หาญชนะ
1.นาย นิธินันท์ วรรณา
2.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
80.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กฤติกานต์ มีใจ
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ประชัน
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เนียมคำ
5.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
2.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
5.นาย วิทวัส คำสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทวี ม่วงมนตรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
1.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ไพศูนย์
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ ไพรบึง
3.นาย ชยเดช ไพรบึง
4.นาย ณรงค์ศักดิ์ โยธะชัย
5.นาย วัฒนา มะณี
1.นาย ธีรยุทธ คำภา
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
3.นาย วิญญู นวลแย้ม
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง 1.นาง สุจิตรา สามารถ
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธัญชนก หงษ์ทอง 1.นาง นวนสี ทองปั้น
284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์ 1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย สงกรานต์ ชะมา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ