งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0102
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2 โรงเรียนบ้านด่าน
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณภัทร ศรีเอิบ
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ ครุธชาติ
3.เด็กหญิง วราภรณ์ ภูคำภา
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผ่องราศี
2.เด็กหญิง จันทการต์ กันทะวงศ์
3.เด็กหญิง บุญธิดา นิเดชชัย
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรินยา โทวาท
2.เด็กหญิง กรรณิกา ติงสะ
3.เด็กหญิง สรินยา วงษ์ประเทศ
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ ภูธรรมา
2.เด็กหญิง สุขนิศา หลับรัมย์
3.เด็กหญิง นัทธมน ชอบเพราะ
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
6 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ บุตราช
2.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีโวหะ
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี ธีระบุตร
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
7 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
82.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีกร นนทะการ
2.เด็กหญิง เกษมณี คำแก้ว
3.เด็กหญิง จตุพร มากมูล
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพย์พรัตน์ สนสวัสดิ์
2.เด็กหญิง สุริพร สาบุตร
3.เด็กหญิง ทวีวรรณ สีฟ้า
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
79.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กุลนาถ สุวรรณา
2.เด็กหญิง พิมพ์พร บัวแก้ว
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พันศิริ
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน