งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0103
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาแท่น
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง วงศ์เดือน ไกรยรัตน์
3.เด็กหญิง ดาหวัน แต้มงาม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
2 โรงเรียนบ้านด่าน
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรลดา คำเหล็ก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ นามโคตร
3.เด็กหญิง ฐิติมา ทิพย์ทอง
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นพมาศ เบ้าคำผุย
2.นางสาว ศิริรัตน์ หึมมา
3.นางสาว นันทิยา ปราศรัย
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง ละเอียด หลักเพชร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน