งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0135
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
89.93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพสาธิ
2.เด็กหญิง คนึงนิตย์ เพ็งจะเทียม
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
86.61
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
2.เด็กหญิง เรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
81.26
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ กมลพุฒิ
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง งามพร วงษ์ษา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน