งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0165
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาย สมชาย อุลัยพันธ์
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
85.93
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คชโคตร
2.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
2.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพชร
2.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
84.66
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
2.เด็กหญิง สุจิตรา คำภา
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
5 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
84.20
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
2.นาง ธัญยชนก ควรการ
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
84.16
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษดากร รักษาศิริ
2.เด็กหญิง กฤติพร เหลาพรม
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
7 โรงเรียนบ้านด่าน
83.53
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนกพล พรำนัก
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
1.นาง นันทนา วันนา
2.นาง วราสินี ประวาฬ
8 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
83.33
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กหญิง พิชชา คำแสนราช
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2.นาง ไพรินทร์ หวังดี
9 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.46
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
2.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
81.05
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
2.เด็กหญิง พัชริดา นัยเนตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
11 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
78.83
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปลื้มพินิจ ผลชอุ่ม
2.เด็กหญิง อาภาภรณ์ ทาระวัน
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2.นาง อรพรรณ โคสัย
12 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง อินธิรา แสงฉวี
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน