งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0166
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
89.53
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินกร วันดี
2.เด็กหญิง นฤมล มโนวงค์
1.นาย คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาง กัญภร แถวไธสง
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
86.27
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดฺิ์ บุญหนุน
2.เด็กหญิง สุธาสินี พละศักดิ์
1.นางสาว สุณิสา ทันงาม
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
86.06
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ พันวงค์
2.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
85.00
4
เหรียญทอง
1.นาย ชัยพฤกษ์ อริกุล
2.นางสาว ปรางค์ทอง จันทวงษ์
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
83.40
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ภรณ์ทิญา นามโคตร
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน