งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0174
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
89.86
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
78.41
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย นัฐพล โพธิ์ขี
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
72.69
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา ทวีพรม
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
5 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
70.67
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษกร พรมเวียง
2.เด็กหญิง พรพิมล ศรีรักษ์
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
64.04
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มินทดา หงห์คำ
2.เด็กชาย วัชรินทร์ สายสิงห์
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
63.67
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัทธนันท์ บุญตา
2.เด็กชาย สุพี พรมศิริ
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
62.57
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ประพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
56.36
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ ทรงอ่อน
2.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
1.นาง สุธนี พิศดู
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
34.86
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย วิรุตมิ์ ชนะพล
2.เด็กชาย วธิสิทธิ์ สายเสนา
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
11 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
31.68
11
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศรายุทธ แก้วรักษา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
12 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
28.70
12
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ประสานวงค์
2.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
1.นาย อนุสรณ์ สันประภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน