งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0181
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ปริโต
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
91.56
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธันวา ทัยอ่อน
2.เด็กชาย สิทธิพล สิงห์ทอง
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
86.11
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย นครินทร์ เสาว์ปา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
84.96
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย มะลิต้น
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทองใบ
1.นาย ตฤณ ทีงาม
5 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.53
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ สายปัญญา
2.เด็กชาย รักเกียรติ ทองหม
1.นาง งามพร วงษ์ษา
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
65.26
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เพชร สุพิศ
2.เด็กชาย ศิริมงคล อสิพงษ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
56.65
7
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุปัญญา สิงห์ด้วง
2.เด็กชาย พีรดนย์ บุญนำ
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
52.91
8
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เนียมคำ
2.เด็กชาย จักรพันธ์ หอมคำ
1.นาย ธานี ปรารมย์
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
45.17
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย มินทร์ธาดา ใสยา
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ บุญชัย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
10 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
0.00
10
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย จันทร์แจ่ม
2.เด็กชาย อธิชา คุณดนัย
1.นาง ไมตรี คมใส

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน