งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0184
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วกอง
1.นาย ธานี ปรารมย์
2 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
98.22
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ปรัชญา ชื่นจำปา
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
91.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
72.70
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
2.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
5 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
70.74
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรยุทธ์ สังจานุสงค์
2.เด็กชาย ศักดินนท์ จันทะเสน
1.นาง ไมตรี คมใส
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
67.79
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุทัศน์ เรืองอยู่
2.เด็กชาย สุทธินันท์ สืบสา
1.นาง อรพรรณ โคสัย
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
63.94
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ประจักษ์ จำชาติ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เชื้อชม
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
63.75
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อนุชา ทองอ่อน
2.เด็กชาย ธภาดล บุญชู
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
9 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
55.37
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูตะวัน มาทอง
2.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
1.นาย ตฤณ ทีงาม
10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
55.00
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย อุทิศ กะวันทา
2.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
1.นาย พงศกร นาชัยนาค

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน