งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0191
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.90
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตนุภัทร โคตรสวัสดิ์
2.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
60.93
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเดช ชัยเศรษฐี
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เชื้อพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กันยา เขตขยัน
2.เด็กชาย เปรมศักดิ์ สืบสา
1.นางสาว ภัทรวรินทร์ ศรีระษา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน