งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0002
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ไกยะฝ่าย
2.เด็กหญิง นันทิชา เพิ่มขึ้น
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาง สมคิด สังวัง
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง จินตนา ห่อคำ
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ธานี ปรารมย์
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ชนรดี ศรีแก้ว
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ศรีสุข
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
5 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
92.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริบล กันยา
2.เด็กชาย อดิเทพ พุฒิซ้อน
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
7 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงค์
2.เด็กชาย กิตติพล เมฆไทยสงค์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
8 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
86.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
2.เด็กหญิง พิมพ์ใจ วิจารณรงค์
1.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
2.นาย สมคิด ลุนบุดดา
9 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง ธัญยชนก ควรการ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน