งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0020
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรชัย ประพันธ์
2.เด็กชาย ภูริเดช ปรารมย์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ อ่อนสลวย
2.เด็กหญิง ธนาพร บ่อไทย
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย นิชากร สักกุนี
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญลักณ์ สีคิ้ว
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา เสาะใส
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
5 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันเฉลิม สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ลัดดา เฮ้าจันทึก
1.นาย สถาปณะ มาทอง
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บวรชัย จ่างจิตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูนิพัฒน์ กิ่งแก้ว
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาย พงศกร นาชัยนาค

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน