งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0024
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสวรรณ มัฐผา
2.เด็กหญิง บุษยมาศ มะลิต้น
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
84.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ หอมจันทร์
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ แสนมี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรวัส สาระชาติ
2.เด็กหญิง กัณฑิกา ประเสริฐ
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.นางสาว อภิชญา จันทร์สอน
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติเชต สาตคอง
2.เด็กชาย กัญจน์ชนะ มณทาทอง
1.นาย พงศกร นาชัยนาค
6 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศิริกุล
2.เด็กชาย วศิน ดำดิน
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย วิญญู นวลแย้ม
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
82.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ชนก เขมรทอง
2.เด็กหญิง อำภา พิมพ์เสน
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา โทวาท
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ อารีรมย์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาย นิธินันท์ วรรณา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน