งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0241
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทิวัส บุตราช 1.นาง ไมตรี คมใส
3 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทชัย ครองยุติ 1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชโยดม ผักขเชด 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
5 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาน้อย 1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวุฒิ อ้อมชมพู 1.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
7 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน จันใด 1.นาง งามพร วงษ์ษา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน