งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0262
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จริยา โคสา 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ 1.นาง หัทยา ลือกำลัง
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐริสาพรทวี ภูพวก 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ นาสะเกศ 1.นาง พรชนก ชุมคำ
6 โรงเรียนบ้านด่าน
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพ์วลี หลอดทอง 1.นาย สนอง ใจทน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน