งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0263
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พภาภรณ์ แกระกระโทก 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณภษา ชนะพล 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
3 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ ประจบ 1.นาย ธานี ปรารมย์
4 โรงเรียนบ้านด่าน
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงศ์ 1.นาย สนอง ใจทน
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สรเพชร 1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
6 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัญญานุช จิตรมั่น 1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน