งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0265
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี เทพอาษา 1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธุ์ 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน