งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0268
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญสิตา มาทอง 1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิรุณพร กังวาลย์ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ 1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
5 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมชนก พูนชัย 1.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษธร คำผาง 1.นาย นิคม อินทร์งาม
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชนพิน รัตนา 1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุระศักดิ์ ผิวขาว 1.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
9 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง 1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
10 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
85.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจพร ก้านอินทร์ 1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
11 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
85.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง 1.นางสาว จริยาวดี คุณสิม
12 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริสา บุญเชิญ 1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
13 โรงเรียนบ้านด่าน
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พรพรหม วาที 1.นาย สนอง ใจทน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน