งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0277
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรสมัย วันยะ 1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
2 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
3 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิราวรรณ ไชยโคตร 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน