งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0307
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันว์ชญานิน อุลัยพันธ์
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว รัฐพร เหลี่ยมโลก
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานติมา เงินดี
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ตริตรอง
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
1.นางสาว นิ่มนวล โพธ์วัง
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธิติยา จันทาอ่อน
2.เด็กหญิง พิมพ์ประกาย ศรีบุรี
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน