งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0308
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุดดาวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย แจบไธสง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ วังสาลูน
2.เด็กหญิง รัชนี กิ่งแก้ว
1.นาง กาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร
2.นาง นางผ่องพัน สิงห์โคตร
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชราภา บุญเกิด
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สารินันท์
1.นาย ธานี ปรารมย์
2.นาย สุรวิทย์ คูณโคตร์
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นุภาวดี จันมลตรี
2.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
2.นาย วีระชัย บุญนำ
6 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
69.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กินรา
2.เด็กชาย ธนาวุธ เนตรแสงศรี
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
2.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
7 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อุไรวรรณ อัฐทอง
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ พุ่มศิริ
1.นาย สมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
2.นาย วันชัย วันเพ็ง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน