งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0309
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิน ครองโปร่งเกตุ
2.นางสาว เกวลิน อภัยศิลา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรพร จันทะสอน
2.เด็กหญิง ศิรินธร จุลแดง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จันทิมา ธรรมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
2.นาย ผิว พรมทา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน