งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0352
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชดนัย สาระโพธิ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยเจริญ ภูพันเชือก 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
3 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลกฤต ลือชา 1.นาง สุจิตรา สามารถ
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะพล 1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เยาวนารถ 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
6 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศิวกร จันทร์เกตุ 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน