งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย   ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0369
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร ตั้้งมั่น 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วทอง 1.นางสาว สุบัน พรมลี
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จตุพร ชมชื่น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
5 โรงเรียนบ้านด่าน
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ศักดิ์พงษ์ 1.นาง ลักษมี บุญทอง
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วายุ คันศร 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย รัตนะ เกษี 1.นาง ณัฐิยา ชาลี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน