งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0370
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย 1.นาง สุจิตรา สามารถ
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ขุนพันธ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนิภา บุญบุตร 1.นาง พิมพ์ชไมมาศ พร้อมพรม
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข 1.นางสาว สุนี บุตดาลี
6 โรงเรียนบ้านด่าน
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาวณีย์ คุณสม 1.นาย อานุภาพ เรืองศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชชา พิทักษ์เกียรติ 1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นรินญา ลี้พล 1.นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
9 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศราสินีย์ บุญล้อม 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
84.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุขเต็มดี 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
11 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
83.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร บุญเลี้ยง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
12 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
83.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษกร บุญเชื่อม 1.นางสาว อมรรัตน์ มีใจ
13 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา 1.นาย ปัญญา ผะเดิม
14 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง บุญเสนอ 1.นาง สุวิมล กุมพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน