งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0371
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดท้าย ศรีแก้ว 1.นาง นวนสี ทองปั้น
2 โรงเรียนบ้านด่าน
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาดา ติจะนา 1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
3 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุภาพร สุขวงค์ 1.นาง สุจิตรา สามารถ
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ขันติวงษ์ 1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิไลวรรณ รอบคอบ 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน