งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0372
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรธิชา แย้มค้าย 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิยดา บุตรสา 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา ลังกาวงษ์ 1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
4 โรงเรียนบ้านด่าน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณียา พรมพิมาร 1.นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา อุทุมภา 1.นางสาว สุบัน พรมลี
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพิศา ชุ่มเย็น 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน