งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0374
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุลีพร แก้วประภา 1.นาง ณัฐิยา ชาลี
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข 1.นาง นวนสี ทองปั้น
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก่นสาร 1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
4 โรงเรียนบ้านด่าน
85.00
4
เหรียญทอง
1.นางสาว โสธิชา ไผ่เลี้ยง 1.นาง ลักษมี บุญทอง
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วยุพา โคสา 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง 1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน