งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0604
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ลีเลิศ 1.นาง ทิวาพร ลีเลิศ
2 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย 1.นางสาว อมรรัตน์ ีมีใจ
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา ปุยวงค์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
4 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อักษราภัค รักษาวงษ์ 1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชติยาภรณ์ จิตประสงค์ 1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน