งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0703
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรภรณ์ ไตรผล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กหญิง ภรญา บุญบุตร
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
2.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
2.เด็กหญิง อติภา พื้นพรม
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
2.เด็กหญิง กรกนก วันชัย
3.เด็กหญิง ธิติมา จัตุรัส
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร สุขศรี
2.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
3.เด็กหญิง ศุภาวดี สุริยเลิศ
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
95.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีโทน
2.เด็กหญิง กุลนิดา ตั้งมั่น
1.นาง อชิรญาณ์ ทารมย์
6 โรงเรียนบ้านด่าน
95.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติกา เปียมี
2.เด็กหญิง มัญชุภา เมษาดี
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
7 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิรชา โอภาตะวงศ์
2.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
3.เด็กหญิง วาจาตรี มีบุญ
1.นางสาว สุมาลิน วรรณวงค์
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ผลบุญ
2.เด็กหญิง ปาณิศา หอมดวงศรี
3.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ อุดหนุน
1.นาง สาคร พนาไพโรจน์
2.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
79.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ไชยภักดี
3.เด็กหญิง ธนาภา ไชยภักดี
1.นางสาว มาริสา ขุนแก้ว
2.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
10 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
79.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รฐา ผิวนวน
2.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เพิ่มเติม
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ภายอุ้ม
1.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
2.นางสาว หนูทิพย์ คำแสนราช
11 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0.00
11
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง นภาลัย ผาสีดา
2.เด็กหญิง รินลดา สวยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร สอดศรี
1.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
2.นาง ละไม ธานี
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
2.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง พลอยลิน ศรีดี
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นาง จินตนา พามาเนตร
13 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สันทานุลัย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พิมลมณีกุล
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
14 โรงเรียนบ้านตาแท่น
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อารยา ผิวขาว
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ แหยมบุรี
1.นางสาว ภัทรดา ยั่งยืน
2.นาง ประกอบ ธนที
15 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อภัสริญญา ดวงอุทัยเอก
2.เด็กหญิง จรินธร ออมชมภู
3.เด็กหญิง สาวิกา ไพรสิงห์
1.นาง เกษศรี พรมมาตย์
2.นาง อรทัย มาทอง
16 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ สิทธิดี
2.เด็กหญิง เอมิกา นนทวรรณ
3.เด็กหญิง ธีวาพร จิตตโคตร
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
2.นาง ลักษมะณี ตั้งมั่น

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน