งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง
ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0736
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา นะเนตร์ 1.นาง ทัศนี สุติบุตร
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธ์ 1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี วงคืชาย 1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี 1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยโคตร 1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริสา สอิ้งทอง 1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปภัมภ์)
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
2.เด็กหญิง ณัฐกฤตา พุ่มพิศ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน